PLUS Taalreizen NL Studenten / Volwassenen

59 SPECIALE ACTIES / ALGEMENE VOORWAARDEN Met “wij” of “ons” wordt in deze voorwaarden Languages Plus Taalreizen B.V. in Amsterdam bedoeld. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “deelnemer” wordt be- doeld diegene die de overeenkomst met Languages Plus Taalreizen B.V. afsluit. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de “reissom” wordt bedoeld de prijs van de cursus, accommodatie en overige dienstverlening. Totstandkoming van de overeenkomst: Inschrijving is per persoon en ge- beurt via internet door het invullen van het boekingsformulier. De overeenkomst komt tot stand en is bindend op het moment dat wij het ingevulde boekings- formulier hebben ontvangen. Betaling: Wij rekenen geen inschrijfkosten. Uiterlijk 10 dagen na verzending van de bevestiging en factuur dient een aanbetaling van € 300 in ons bezit te zijn voor al onze programma's. De kosten van geboekte vluchten/treinreizen worden hierbij opgeteld. Het resterende bedrag van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de taalcursus in ons bezit te zijn. Je ontvangt hiervoor geen herinnering. Bij inschrijving binnen 6 weken voor vertrek moet de deelnemer het gehele bedrag direct na ontvangst van de factuur voldoen. Bij uitblijven van de betaling 7 dagen voor aanvang wordt de reis geannuleerd. Reisinformatie: Ongeveer 1 week voor ver trek wordt de reisinformatie aan de deelnemer toegestuurd, mits aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Wij aanvaar- den geen verantwoordelijkheid voor toegestuurde foto’s, folders en ander voorlichtings- materiaal, voor zover door derden uitgegeven. Wijzigingen: De deelnemer kan om wijzigingen in de overeenkomst verzoeken, die indien mogelijk zullen worden aangebracht. Voor mogelijke wijzigingen tot 30 dagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van minimaal € 75 per persoon per wijziging in rekening gebracht, behalve wanneer het gaat om een verlenging van de taalcursus. Voor mogelijke wijzigingen binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus kunnen de wijzigingskosten afwijken. Onder wijziging wordt mede verstaan vervang- ing van een reeds aangemelde deelnemer of wijziging van reisonderdelen als het cur- sus- of accommodatietype. Wanneer de deelnemer verzoekt onderdelen van de reis te laten vervallen, zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. Eveneens is bij het wijzigen van de bestemming sprake van annulering en zijn de bijbehorende voorwaarden van toepassing. Voor vluchten en treintickets kunnen afwijkende wijzigingskosten gelden. Indien een groepsles niet mogelijk is door een tekort aan leerlingen zal de school voor een passende oplossing zorgen d.m.v. het aanbieden van een redelijk aantal privé- lessen. Annulering: Annulering dient schrif telijk te geschieden. In het geval dat de deel- nemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij ons een vergoeding voor de getrof fen voorzieningen en de gemaakte kosten verschuldigd. Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht: Bij annulering tot 41 dagen voor aanvang: de aanbetaling. Bij annulering tussen 29 en 40 dagen voor aanvang: 35% van de volledige reissom. Bij annulering tussen 22 en 28 dagen voor aanvang: 40% van de volledige reissom. Bij annulering tussen 15 en 21 dagen voor aanvang: 50% van de volledige reissom. Bij annulering tussen 6 en 14 dagen voor aanvang: 75% van de volledige reissom. Bij annulering vanaf 5 dagen voor aanvang: 90% van de volledige reissom. Daarna is de deelnemer 100% van de volledige reissom aan ons verschuldigd. Naast de annulerings- en/of wijzigingskosten, kunnen ook extra kosten die wij dienen te maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen, in rekening gebracht worden. Voor vluchten en treintickets worden er 100% annuleringskosten in rekening gebracht. De verzekeringspremies zijn altijd in het geheel verschuldigd. Bij annulering mét dekkende annuleringsverzekering kunnen bovenstaande kosten worden verhaald op de betref fende verzekering. Incassokosten: De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting heef t voldaan is gehouden tot een rentevergoeding van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is de deelnemer gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 100. De even- tuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de deelnemer. Aansprakelijkheid: Wij sluiten als tussenpersoon overeenkomsten voor vervoer en verblijf en regelen de boekingen en reserveringen. Derhalve is de uitvoering van de overeenkomst voor risico en rekening van de uitvoerder. We bemiddelen bij het ontstaan van problemen. De deelnemer is gerechtigd schadeloosstelling te eisen wanneer deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van onze kant. Wij zijn niet voor schade aansprakelijk voor zover deze niet is te wijten aan onze schuld. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting indien we daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, is uitgesloten. De deelnemer is aansprakelijk voor schade door hem zelf veroorzaakt. Wij kunnen niet aan onze aanbiedingen worden gehouden indien deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, zijn de ouders of voogd aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de complete boeking. In de plaatsstelling is niet automatisch moge- lijk. Hiervoor dient door ons toestemming te worden verleend. Klachten: Eventuele klachten over de cursus of accommodatie moeten meteen en ter plekke gemeld worden bij het secretariaat van de school. Indien de school de klachten niet naar tevredenheid oplost, dient de deelnemer persoonlijk onverwijld contact met ons op te nemen, zodat wij ons in verbinding kunnen stellen met de school ter bemid- deling. Eventuele niet ter plekke door de school verholpen klachten dienen binnen 2 weken na terugkeer schriftelijk bij ons te worden ingediend. Wij nemen deze klachten in behandeling en berichten de deelnemer schriftelijk binnen 4 weken. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze reeds ter plekke aan de school is gemeld. Op alle overeenkomsten tussen ons en deelnemer zijn uitsluitend het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing. Feestdagen: Tijdens feestdagen zijn de taalscholen gesloten en vinden er geen lessen plaats. Hiervoor wordt geen restitutie verleend. Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) Languages PLUS Taalreizen is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR- garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeen- gekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het ver- voer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Prijzen zijn geldig tot 01/12/2021, met reizen t/m 31/03/2022. Druk- en zetfouten alsmede wijzigingen in het programma voorbehouden. Copyright: © Languages PLUS Taalreizen B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Q

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyNTU=