PLUS Taalreizen NL Jongenreizen 2022

Met “wij” of “ons” wordt in deze voorwaarden Languages Plus Taalreizen B.V. in Amsterdam bedoeld. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “deelnemer” wordt bedoeld diegene die de overeenkomst met Languages Plus Taalreizen B.V. afsluit. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de “reissom” wordt bedoeld de prijs van de cursus, accommodatie en overige dienstverlening. Totstandkoming van de overeenkomst: Inschrijving is per persoon en gebeurt telefonisch bij een PLUS Taalreizen medewerker of via internet door het invullen van het boekingsformulier. De overeenkomst komt tot stand en is bindend op het moment dat wij het ingevulde boekingsformulier hebben ontvangen. Betaling: We rekenen geen administratie- of inschrijfkosten. Uiterlijk 10 dagen na verzending van de bevestiging en rekening dient een aanbetaling van € 300 in ons bezit te zijn. De kosten van geboekte vluchten/treinreizen worden hierbij opgeteld. Het resterende bedrag van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de cursus in ons bezit te zijn. Je ontvangt hiervoor geen herinnering. Bij inschrijving binnen 6 weken voor vertrek moet de deelnemer het gehele bedrag direct na ontvangst van de bevestiging en rekening overmaken. Bij uitblijven van de betaling 7 dagen voor aanvang wordt de reis geannuleerd. Reisinformatie: Ongeveer 1 week voor vertrek wordt de reisinformatie aan de deel- nemer toegestuurd, mits aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor toegestuurde foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven. Wijzigingen: Indien Deelnemer zijn bestemming, cursus, startdatum of accommodatietype na inschrijving wil wijzigen, wordt hiervoor € 75 aan wijzingskosten in rekening gebracht bij wijziging tot 30 dagen voor vertrek. Voor wijzigingen binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus kunnen we niet garanderen dat de wijzigingskosten beperkt blijven tot € 75. Voor vlieg- en treintickets kunnen afwijkende wijzigingkosten gelden. Indien een groepsles niet mogelijk is door een tekort aan leerlingen zal de school voor een passende oplossing zorgen. Feestdagen: Tijdens feestdagen zijn de taalscholen gesloten en vinden er geen lessen plaats. Hiervoor wordt geen restitutie verleend. Annulering: Annulering dient schriftelijk te geschieden. In het geval dat de deelnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij ons een vergoeding voor de getroffen voorzieningen en de gemaakte kosten verschuldigd. Bij annulering zonder (dekkende) annuleringsverzekering worden de volgende bedragen in rekening gebracht: Daarna is de deelnemer 100% van de volledige reissom aan ons verschuldigd. Voor vluchten en treintickets worden er 100% annuleringskosten in rekening gebracht. De verzekeringspremies zijn altijd in het geheel verschuldigd. Bij annulering mét dekkende annuleringsverzekering kunnen bovenstaande kosten worden verhaald op de betreffende verzekering. Incassokosten: De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan is gehouden tot een rentevergoeding van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is de deelnemer gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 100. De eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de deelnemer. Aansprakelijkheid: Wij sluiten als tussenpersoon overeenkomsten voor vervoer en verblijf en regelen de boekingen en reserveringen. Derhalve is de uitvoering van de overeenkomst voor risico en rekening van de uitvoerder. We bemiddelen bij het ontstaan van problemen. De deelnemer is gerechtigd schadeloosstelling te eisen wanneer deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van onze kant. Wij zijn niet voor schade aansprakelijk voor zover deze niet is te wijten aan onze schuld. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting indien we daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, is uitgesloten. De deelnemer is aansprakelijk voor schade door hem zelf veroorzaakt. Wij kunnen niet aan onze aanbiedingen worden gehouden indien deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, zijn de ouders of voogd aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de complete boeking. In de plaatsstelling is niet automatisch mogelijk. Hiervoor dient door ons toestemming te worden verleend. Klachten: Eventuele klachten over de cursus of accommodatie moeten meteen en ter plekke gemeld worden bij het secretariaat van de school. Indien de school de klachten niet naar tevredenheid oplost, dient de deelnemer persoonlijk onverwijld telefonisch contact met ons op te nemen, zodat wij ons in verbinding kunnen stellen met de school ter bemiddeling. Eventuele niet ter plekke door de school verholpen klachten dienen binnen 2 weken na terugkeer schriftelijk bij ons te worden ingediend. Wij nemen deze klachten in behandeling en berichten de deelnemer telefonisch of schriftelijk binnen 4 weken. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze reeds ter plekke aan de school is gemeld. Op alle overeenkomsten tussen ons en deelnemer zijn uitsluitend het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing. Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) Languages PLUS Taalreizen is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Prijzen zijn geldig tot 01/12/2022 met reizen t/m 31/3/2023. Druk- en zetfouten alsmede wijzigingen in het programma voorbehouden. Copyright: © Languages PLUS Taalreizen B.V Algemene voorwaarden Bij annulering tot 41 dagen voor aanvang: de aanbetaling. Bij annulering tussen 29 en 40 dagen voor aanvang: 35% van de volledige reissom. Bij annulering tussen 22 en 28 dagen voor aanvang: 40% van de volledige reissom. Bij annulering tussen 15 en 21 dagen voor aanvang: 50% van de volledige reissom. Bij annulering tussen 6 en 14 dagen voor aanvang: 75% van de volledige reissom. Bij annulering vanaf 5 dagen voor aanvang: 90% van de volledige reissom. 62

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyNTU=