Sprachcaffe Languages PLUS 2017 PL - page 6

6
Twój wybór na przyszłość
Szukasz krótkiego kursu czy długoterminowego programu nauki
języka? Twój wyjazd ma być połączeniem wakacji z nauką, czy chcesz
szlifować język ze względów zawodowych? U nas znajdziesz szeroki
wybór kursów. Nauka za granicą, certyfikaty językowe to ważne punkty
w każdym CV, a pobyt za granicą świadczy o otwartości umysłu i świado-
mości międzynarodowej.
Gwarancja jakości
Kluczem do sukcesu Sprachcaffe jest to, że bez względu na to, jak bardzo
nasza organizacja się rozrasta, nigdy nie zapominamy, na jakich warto-
ściach powstała. Posiadamy szkoły zlokalizowane w najlepszych
miastach na świecie oraz oddaną i zaangażowaną kadrę. Jesteśmy
zobowiązani do świadczenia usług najwyższej jakości.
Rodzaje i poziomy kursów
Kurs standardowy Plus
24 lekcje / 18 godzin tygodniowo
1 lekcja = 45 minut
Jeśli szukasz bardziej intensywnego kursu, który wciąż pozostawia
wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie to kurs dla Ciebie! Do kursu
standardowego dodajemy 4 lekcje w tygodniu – 2 skupione na ko-
munikacji i 2 związane z kulturą danego kraju. Ten kurs jest dostępny
wyłączniew szkołachwUSA i Kanadzie. Bywnimuczestniczyć, niemu-
sisz posiadać wizy F1.
Kurs part time
10 lekcji / 7,5 godziny tygodniowo
1 lekcja = 45 minut
Kurs skierowany jest do tych uczestników, którzy pragną uczyć się
języka i jednocześnie mieć czas wolny, aby poznać jego kulturowe
uwarunkowania. Dwie lekcje dziennie pozwalają w pełni korzystać
z wakacji.
Kurs standardowy
20 lekcji / 15 godzin tygodniowo
1 lekcja = 45 minut
To najlepszy kompromis pomiędzy nauką i wypoczynkiem. Cztery
lekcje dziennie gwarantują odpowiednie efekty nauki, a po południu
pozostaje wiele czasu na zajęcia dodatkowe.
4 tygodnie
2 tygodnie
Wystartuj:
Chcesz umieć mówić o sobie,
zadawać pytania i odpo-
wiadać na proste pytania,
znać podstawowe zwroty
oraz
komunikować
się
z innymi prostym językiem,
wykorzystując podstawową
gramatykę i słownictwo.
Prof.Dr.JürgenBeneke
UniwersytetHildesheim
Niemcy
Sprachcaffe Languages PLUS
Naukawszystkimizmysłami!
Wieleosób,którechciałybysięnauczyć języka,bazujenadoświadczeniachwynie-
sionychzeszkoły iuważa,żenaukaniemanicwspólnegozprzyjamnością.Niektórzy
sąnawetzdania,żebezudrękiniemożnaosiągnąćzamierzonychcelów,ponieważ
pamiętajązmaganiazgramatyką isłówkamizprzeszłości.Takiedoświadczeniaumac-
niająwprzekonaniu,żenauka języka jestżmudna ikosztujewielewysiłku.CzyTwoje
własneprzeżyciapowodowałyobawęprzedporażką,przedbłędami iośmieszeniem,
strachprzednauczycielem?
WSprachcaffeLanguagesPLUSpoznaszcałkiem innysposóbnauki.Będzieszuczyć
sięzprzyjemmnością,nie tracąc jednocześniezoczuswoichważnychcelów.Bezstresu
poznasznowy językmetodąwspierającąprzyswajaniewiedzy iumiejętnośćkonwer-
sacji,metodą,którejdosłowniewzoremsądyskusjew "kawiarnii językowej",gdzienie
będzieszobawiaćsiępopełnieniabłędów.Stądwłaśniepochodzinazwa "Sprachcaffe"
będącagrąsłów. "Sprach"sugeruje język ikomunikację, "caffe"odnosisiędoatmosfery
naszychklas.
SprachcaffeLanguagesPLUSprowadzikursy tylkowkrajach,gdziemówisiędanym
językiem.W tensposóbdanepaństwo,miasto i jegomieszkańczystająsięważną
częściąkoncepcjinauczania.Naukawszystkimizmysłami - to jest to!!
PodczasmoichwizytwszkołachSprachcaffeLanguagesPLUS,osobiścieprzekonałem
się,żepowyższestwierdzenie jestprawdziwe.
Prof.Dr. JürgenBeneke
Profesor JürgenBeneke,wykłada lingwistykęstosowanąnaUniwersytecieHildesheim
wNiemczech.Jegobadaniakoncentrująsięnadydaktyce językówobcych,komunikacji
międzykulturowej i językachspecjalistycznych.ProfesorBeneke jestdoradcą rządowym
wNiemczechorazwielufirmeuropejskich.
Kurs intensywny
30 lekcji / 22,5 godziny tygodniowo
1 lekcja = 45 minut
Jeżeli chcesz uczyć się intensywniej i szybciej zdobyć płynność
w posługiwaniu się językiem, to ten kurs jest idealny dla Ciebie.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...72
Powered by FlippingBook