Sprachcaffe Languages PLUS U20 2017 PL - page 3

8
16
24
1
1
2
2
4
12
8
Wycieczki
Długość pobytu
Liczba zajęć dodatkowych
Liczba całodniowych wycieczek
1 tydzień
2 tygodnie
3 tygodnie
+każdy kolejny tydzień
itd.
itd.
Wprowadzenie
Kurs
Rodzaj kursu
Dni
Liczba lekcji
Liczba godzin
Godziny zajęć
Standardowy
Pon. – Pt.
20 lekcji (każda po 45 minut)
15 godzin
9:00 – 12:30
Intensywny
Pon. – Pt.
30 lekcji (każda po 45 minut)
22,5 godziny
j.w. plus 13:00 – 14:30
w
Test językowy
Kursanci są przydzielani do grup
na podstawie aktualnego po-
ziomu zaawansowania. W większości
przypadków test językowy wykonasz
online przed wyjazdem na kurs. Jeżeli
nie będzie to możliwe, test rozwiążesz
w poniedziałek na miejscu w szkole.
Materiały edukacyjne są zapewnione
podczas kursu, a w każdej grupie nie
będzie więcej niż 15 osób.
niczą we wszystkich zajęciach dodat-
kowych oraz muszą przestrzegać
wyznaczonych godzin powrotu.
Młodzież w wieku 18-21 lat może
liczyć na wsparcie opiekunów
i uczestniczyć tylko w zajęciach, które
ich interesują.
= intensywny program zajęć
dodatkowych
Godziny zajęć
Nasz kurs standardowy odbywa się
od poniedziałku do piątku zazwyczaj
od 9:00 do 12:30. Uczestnicy kursu
intensywnego mają dodatkowo lek-
cje od 13:00 do 14:30.
Dokładne godziny zajęć mogą jed-
nak różnić się w zależności od szkoły.
W niektórych szkołach zajęcia mogą
odbywać się po południu.
Jedna lekcja trwa 45 minut.
Opieka
Podczas wyjazdu nasi kursanci są
pod opieką naszych „teamerów”, osób
w wieku 21-30 lat, które zostały spec-
jalnie przygotowane do tej roli.
Nasi teamerzy pochodzą z różnych
krajów Europy oraz Ameryki i komuni-
kują się z uczniami wyłącznie w języ-
ku, jaki jest nauczany na kursie. Jeden
teamer opiekuje się grupą 15 osób,
jest z uczniami w ciągu dnia i mieszka
w tej samej rezydencji. Teamerzy są
odpowiedzialni za organizację pro-
gramu zajęć pozalekcyjnych. Osoby
w wieku 17 lat oraz młodsze uczest-
Nasze kursy
Bez względu na to, jaki rodzaj naszego
kursu wybierzesz, będziesz rozwijać
swoje umiejętności językowe zarówno
szybko, jak i efektywnie. Nasz kurs
standardowy gwarantuje zwiększenie
pewności w posługiwaniu się językiem
obcym. Nauka jest skoncentrowana
na wszystkich 4 obszarach – mówie-
nie, słuchanie, czytanie i pisanie. Kurs
intensywny opiera się na kursie stan-
dardowym z 10 dodatkowymi lekc-
jami tygodniowo gwarantującymi
jeszcze szybsze postępy w nauce.
Zajęcia dodatkowe
Przygoda językowa trwa także
po skończonych lekcjach! Z naszym
bogatym programem zajęć dodat-
kowych, uczniowie naprawdę odkry-
ją miejsce, w którym przebywają
na kursie.
Kurs dwutygodniowy obejmuje sze-
roki wachlarz zajęć dodatkowych
z przynajmniej jedną wycieczką
całodniową i dwoma półdniowymi
(zobacz szczegóły w tabeli poniżej).
Oczywiście uczniowie mają również
trochę czasu wolnego popołudniami
i wieczorami.
3
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...52
Powered by FlippingBook