Sprachcaffe Languages Plus TW U20 2022

28 14-21 Ages 剑⧎ 俓俇 俓俇㫤☃ 俓俇֑剑⧎䪨⛐䥇⯪壎㩟֑ ⯝囯⼈㻔䥇⹹⧕Ϗ䟴㡿剑⧎∟䍽 ␫䛆⯪䑗䓓䥇㸺⚵֑俓俇㞄㧌 涛ㅩ䥇㻔㢒⯝㳦㋪֑㺒⃃⯬֑俓 俇ⅽ䵂㭰㡿⃐⛏㡊◙ℎ֑⃰䍽拜 ㅪ⪑ヅ⭡䂾峴⯝䊆掄䥇䰡䲛㻦 ㌲Ϗ ⃐乤㣲䦤㎈Ⅾ⚚䷯⅗⯪挖֑⼘ 桎侁㈬䥇徿䔬ℎ㢈֑㓙㣲⧫䪨 ⛐䥇⃰⯱␯⧕㏟㏒㠦㸨֑⚆岃咭 䟴ⰶ䰡⎒❏⪆⓬㡲⾹֑俓俇⻊㧆 㚓≞倩㍫⃃㹸侁㈬囯Ⓣ䥇挍⸻ ℎ㢈Ϗ 俓俇 㢨挍⸻ 嬏䳎亇≎ 㣢㧢㢨 㣢㧢⃃ 㣢㧢⅏ 㣢㧢⃌ 㣢㧢⦞ 㣢㧢⅗ 㣢㧢␰ ⃍☋ 㕸挗㢨 Ⓣ保勆崩❏⃍嵵֟ 㧆崴ώ㡊㾘ώ桴幃ώ 區╞❏⺮∟傷劕 ⃍嵵֟ 㧆崴ώ㡊㾘ώ桴幃ώ 區╞❏⺮∟傷劕 ⃍嵵֟ 㧆崴ώ㡊㾘ώ桴幃ώ 區╞❏⺮∟傷劕 ⃍嵵֟ 㧆崴ώ㡊㾘ώ桴幃ώ 區╞❏⺮∟傷劕 ⃍嵵֟ 㧆崴ώ㡊㾘ώ桴幃ώ 區╞❏⺮∟傷劕 䲔⻿⾹ℎ㢈 㓙勈榥桎 ⃎☋ 㫤⧕拴捍挍岀֟ ⚆岃⸻㫤ώ⸻㫤峰⍜ώ ⸻㫤椇抔䝳⭆ ℛ哼挍岀咭䟴ⰶ䰡⎒ ❏⪆⓬㡲⾹ ⚆岃剑⧎ 咭䏹㸺⚵☝䔬毫 咭䟴㿾▘ 㤅↦ㆦ⫷ℎ㢈 ⚆岃俓俇㧃␺↦嬫㋪ 䥇⧳㡼ℎ⃃ 㤝⃍ 㸤抑䀁⻐֟ ⅉ岦㍫䥇⛏⸻❏勄ヮ 咭䟴㿾▘ 咭䟴㿾▘ 咭䟴㿾▘ ⮡➄✶䀁⻐֟ 嵳䥇宠㔱㧃侢֤

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyNTU=