Organizowanego przez firmę Sprachcaffe Languages plus (SCI Travel) na Malcie


I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest firma Sprachcaffe Languages plus, z siedzibą  na Malcie przy ul. Alamein Road, Pembroke Malta PBK1776 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem Europen VAT: MT18266631. Numerem rejestracyjnym firmy (Co Reg No) jest: C39153.
1.2 Konkurs odbywać się będzie w terminie: 1 marca 2016 r. -  30 kwietnia 2016 r.
1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
1.4. Patronem medialnym konkursu jest wydawnictwo Colorful Media Spółka Cywilna
ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań

II. ZADANIE W KONKURSIE

2.1 Zadaniem w Konkursie jest przesłanie, poprzez formularz konkursowy online, odpowiedzi na pytanie: "Do którego z miast gdzie znajdują się szkoły językowe Sprachcaffe chciałbyś pojechać i dlaczego?"

Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę konkursową. Pracę należy przesłać poprzez formularz konkursowy online w terminie 1 marca 2016 r. -  30 kwietnia 2016 r.

III. OCENA PRACY i NAGRODY

3.1 Komisja konkursowa wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń laureata nagrody głównej i pozostałych nagród. Łącznie zostanie wyłonionych sześciu laureatów konkursu [pod warunkiem, że co najmniej tyle osób prześle poprawne zgłoszenia konkursowe].
Kryteria wyboru: kreatywność i oryginalność przesłanej pracy.
Lista nagród:

Nagroda za 1 miejsce: tygodniowy kurs języka angielskiego na Malcie dla 1 osoby (zakwaterowanie w apartamencie standardowym, pokoju 1-osobowym  + wyżywienie: śniadania i obiadokolacje + standardowy kurs językowy), trwający od soboty do niedzieli, w dowolnym oferowanym i dostępnym terminie do 31.12.2016.

Uwagi:
Nagroda nie obejmuje przelotu ani innego transportu do miejsca, w którym odbywa się kurs. Nagroda nie obejmuje ubezpieczenia.
W przypadku braku dostępności miejsc w szkole w wybranym terminie, zaproponowany zostanie inny termin (w miarę możliwości i zasad regulaminu).


Nagroda za 2 miejsce: voucher o wartości 300 PLN do wykorzystania na dowolnie wybrany kurs Sprachcaffe wybranym terminie do 31.12.2016 r. oraz roczna prenumerata magazynu English Matters.
Nagroda za miejsce 3, 4, 5 i 6: voucher o wartości 300 PLN do wykorzystania na dowolnie wybrany kurs Sprachcaffe wybranym terminie do 31.12.2016 r.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
Ważne!
•    Jeśli uczestnik w chwili wzięcia udziału w konkursie jest niepełnoletni, to w konkursie może wziąć udział za pisemną zgodą rodziców. Jednak w przypadku głównej nagrody będzie mógł ją wykorzystać dopiero w momencie ukończenia 18 roku życia. [W dniu wyjazdu na kurs uczestnik musi być pełnoletni.]

4.2. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.
4.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie zgody na przesłanie oferty handlowej Sprachcaffe w formie newslettera.

4.4. Organizator konkursu firma Sprachcaffe nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego niezależny od Organizatora, w szczególności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty i firm kurierskich oraz dostawców, mediów itp.

4.5. Przesyłając prace konkursowe Uczestnik Konkursu, któremu przyznana została jedna z nagród w konkursie upoważnia Organizatora do bezpłatnego korzystania z pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

4.6. Każdy z Uczestników Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż:
a. Treść zgłoszenia konkursowego jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści zgłoszenia konkursowego, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z treści zgłoszenia konkursowego obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści zgłoszenia konkursowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
b. Dostarczona Organizatorowi treść zgłoszenia konkursowego jest przejawem jego oryginalnej  twórczości o indywidualnym charakterze, nie narusza praz osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,
c. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która  nadesłała zgłoszenie konkursowe, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
d. Każdy z uczestników Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania zmian w przesłanych przez niego treściach konkursowych, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, obróbki komputerowej, tworzenia opracowań oraz poprawek.


V. ODBIÓR NAGRODY

5.1 Zwycięzca otrzyma nagrodę po rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną lub pocztą na podany adres w przeciągu 1 tygodnia od daty ogłoszenia wyników konkursu (tj. dnia 10.05.2016).

5.2  Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów.

5.4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu w formie mailowej na adres, który podano w formularzu konkursowym, z informacją o wygranej do 7 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.

5.7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
5.8. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody.


VI. KOMISJA

6.1    Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
6.2    Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
8.3 Dane osobowe zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatowi nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych będzie firma Sprachcaffe Language Plus Polska sp.z.o.o z siedzibą na ulicy Hanki Czaki 2/62. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata Konkursu (imię plus praca zgłoszona na konkurs) mogą zostać opublikowane na stronie konkursowej gdzie cały konkurs jest prowadzony lub/i na oficjalnej stronie Sprachcaffe na portalu Facebook.  
8.5 Przesyłając zgłoszenie na adres podany w pkt. 2.1 Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
8.6  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe w tym poczta internetowa (email), kurierskie, bankowe lub telekomunikacyjne.
8.7. Patron medialny konkursu - wydawnictwo Colorful Media Spółka Cywilna jest odpowiedzialne wyłącznie za dostarczenie nagrody w postaci rocznej prenumeraty magazynu English Matters i nie odpowiada za przebieg konkursu.
8.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator  poinformuje Uczestników na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

8.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2016 roku.

Wróć do strony konkursowej >>