ตารางเวลาในแต่ละวันที่ SC GEOS

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ระดับ

ระดับผู้ใช้ภาษา

ผลที่คาดหวัง (ตัวอย่าง)

ระดับ 1 (A0)

Beginner

ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคขั้นพื้นฐานง่ายๆในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และ ตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน

ระดับ 3 (A2)

Pre-Intermediate

ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตระจำวัน (ในระดับกลาง) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน และการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความคิดฝัน ความคิดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ

ระดับ 4 (B1)

Intermediate

ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และ จับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆไป ถ้าเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการสถารการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในกระเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิดฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้

ระดับ 5 (B2)

Pre-Advanced

ผู้เรียนมีความสามารถใช้การใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหาที่ยากขึ้นได้

ระดับ 6 (C1)

Advanced

ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลายและเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถแสดงความคิด ความรุ็สึกขงตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม การทำงาน หรือ ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Integrated Skill - 90 นาทีต่อวัน

Integrated Skill:

นักเรียนจะได้เรียนทักษะในแต่ละด้านเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็น แกรมม่า การอ่าน เขียน พูด และฟัง ซึ่งนักเรียนจะได้พื้นฐานจากการเรียนส่วนนี้

Integrated Skills มุ่งเน้น 4 ทักษาด้วยกัน คือ การอ่าน การเขียน การพูด และ การฟัง ด้วยการเรียนการสอนแบบสนทนา ไวยกรณ์ของภาษาจะถูกสอนผ่านบทสนทนาในชีวิตจริง นักเรียนจะได้ร่วมบทสนทนาในสถาณการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการฟัง การแสดง และการคิด การฝึกการอ่าน เขียน และคำศัพท์ก็จะถูกฝึกเช่นกันในทั้ง 6 ระดับภาษา

ระดับ 1

Integrated Skills - ระดับที่ 1

คอร์สนี้จะช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางด้านการฟัง การพูด การอ่านและเขียน ผู้เรียนจะได้เรียนทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้สนทนากับผู้อื่น ผู้เรียนจะได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะต่างๆในห้องเรียน และ เรียนรู้ทักษะที่ผู้เรียนต้องการในการสนทนากับผู้อื่นนอกห้องเรียน

หลังจากสำเร็จคอร์ส ผู้เรียนจะสามารถ:

 • ถามและตอบคำถามข้อมูลของผู้อื่นอย่างง่ายได้
 • สนทนาสื่อสารความต้องการในบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการได้
 • เข้าใจคีย์เวิร์ด วลี คำสั่ง หรือ ทิศทาง และ ประโยคสั้นๆในหัวข้อง่ายๆหรือหัวข้อเกี่ยวกับบุคคล
 • อ่านข้อความง่ายๆที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและประสบการณ์ การดำเนินชีวิต คำอธิบายของผู้คน สถานที่ สิ่งของ และ คำแนะนำง่ายๆได้
 • เขียนประโยคหรือวลีสั้นๆเกี่ยวกับหัวข้อที่นักเรียนคุ้นเค้ย เช่น ครอบครัว ท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ ฯลฯ
 • แสดงการใช้งานไวยกรณ์พื้นฐานในการสื่อสารความต้องการขั้นพื้นฐานได้

ระดับ 2

Integrated Skills - ระดับที่ 2

คอร์สนี้จะช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางด้านการฟัง การพูด การอ่านและเขียน ผู้เรียนจะได้เรียนทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้สนทนากับผู้อื่น คอร์สนี้จะช่วยผู้เรียนระดับ Beginner ให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ใช้ทักษะต่างๆในห้องเรียนในการสนทนากับผู้อื่นนอกห้องเรียน

หลังจากสำเร็จคอร์ส ผู้เรียนจะสามารถ:

 • สื่อสารบทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับความต้องการ หรือ หัวข้อที่คุ้นเคยประจำวันได้
 • ถามและตอบคำถามอย่างง่ายที่คุ้นเคย
 • อธิบายสถาณการณ์ เล่าเรื่องง่ายๆ และ อธิบายขั้นตอนการรับสิ่งของหรือบริการด้วยประโยคสั้นๆหลายแบบ
 • อ่านบทความ 2 - 3 ย่อหน้าได้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและประสบการณ์
 • เขียนอธิบายงานกิจกรรม เรื่องเล่า แผนในอนาคต หรือ หัวข้อที่คุ้นเคยได้
 • สื่อสารด้วยการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวและความต้องการในชีวิตประจำวัน

ระดับ 3

Integrated Skills - ระดับที่ 3

คอร์สนี้จะช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาระดับกลางขั้นต้น (Beginner Intermediate) ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการฟัง การพูด การอ่านและเขียน ผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะภาษาขั้นพื้นฐานที่ได้เรียนรู้มา ในการขยายขอบเขตความรู้ ทักษะ เพื่อให้สามารถสื่อสารในบทสนทนาที่ซับซ้อนกว่าเดิมได้ ผู้เรียนจะพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นและไม่คุ้นเคย

หลังจากสำเร็จคอร์ส ผู้เรียนจะสามารถ:

 • ร่วมบทสนทนาส่วนมากได้ และ พูดคุยเกี่ยวกับความต้องการและหัวข้อที่คุ้นเคยที่เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกกับคำแนะนำ เส้นทาง คำถามโดยตรงเกี่ยวกับประสบการณ์ในหัวข้อที่คุ้นเคย และข่าวประกาศประจำของสื่อ
 • เข้าใจวัตถุประสงค์ ความคิดหลักของบทความที่มีความยาว 2 - 3 ย่อหน้าได้
 • สามารถเข้าใจแนวคิด ความเห็น อารมณ์ หรือ ประสบการณ์จากบทความอย่างง่ายได้
 • เขียนจดหมายและบันทึกอย่างสั้นได้ในหัวข้อที่คุ้นเคย
 • ใช้และเข้าใจคำศัพท์ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
 • ใช้รูปแบบประโยคที่หลากหลายหรือประโยคที่ซับซ้อนได้บางประดยคขณะสนทนา
 • สื่อสารในรูปแบบสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ 4

Integrated Skills -  ระดับที่ 4

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนได้ขัดเกลาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน หลักสูตรนี้จะช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษาให้สามารถใช้งานได้ซับซ้อนมากขึ้น และ เรียนรู้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน ผู้สอนจะแนะนำนักเรียนให้พึ่งภาษากายน้อยลง และใช้ทักษะและความรู้ที่ได้เรียนมาในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ

หลักจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถ:

 • เริ่มสื่อสารด้วยความมั่นใจในบทสนทนาทั่วไปและบทสนทนาประจำหรือในหัวข้อที่คุ้นเคย
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและไอเดียได้บางส่วน
 • เข้าใจความคิดหลักและเข้าใจคีย์เวิร์ดและรายละเอียดที่สำคัญในการสื่อสารผ่านการพูด และเริ่มที่จะสามารถใช้/เข้าใจบทสนทนาแบบต่อหน้าอย่างเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ หรือ บันทึกเสียง หรือ วิทยุในหัวข้อที่คุ้นเคย
 • เข้าใจความคิดหลักและกุญแจสำคัญของคำศัพท์และรายละเอียดของบทความได้หนึ่งหน้ากระดาษ หรือ ประมาณ 3 - 5 ย่อหน้า
 • รับข้อมูลใหม่ๆในหัวข้อที่คุ้นเคยจากการอ่านโดยมีการจัดการที่เป็นระเบียบบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่มี
 • เขียนจดหมาย หรือ บทความสั้นๆ 1 - 2 ย่อหน้า
 • ใช้และเข้าใจคำศัพท์ที่กว้างมากขึ้น และวลีหรือสำนวนได้

ระดับ 5

Integrated Skills - ระดับที่ 5

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษในด้านทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับที่มากกว่าพื้นฐาน ผู้เรียนจะได้รับความท้าทายในการใช้ภาษาที่เพิ่มขึ้นทั้งความยาก ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม

หลักจากสำเร็จหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถ:

 • สื่อสารได้อย่างมาประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและบริบทในสังคม สถานการณ์ประจำ
 • ร่วมสนทนาในบทสนทนาทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 • สื่อสารในหัวข้อที่เป็นรูปธรรมได้ในระดับที่สูงขึ้น และสามารถให้รายละเอียดได้ดีพร้อมทั้งการเปรียบเทียบ
 • ร่วมบทสนทราด้วยความมั่นใจ
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถที่เพิ่มและเหมาะสมในการสื่อสารและพูดคุยได้ในสังคม
 • เข้าใจบทสนทนาทางอ้อมแบบซับซ้อนได้เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนบุคคล หัวข้อที่คุ้นเคย หรือ ความรู้ทั่วไป
 • เข้าใจความคิดหลัก คีย์เวิร์ด และ รายละเอียดสำคัญใน 2 - 4 ย่อหน้า ในหัวข้อที่มีความคุ้นเคยบางส่วนแต่สามารถคาดเดาหัวข้อได้
 • อ่านภาษาอังกฤษในการรับข้อมูล เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน และเริ่มที่จะสามารถอ่านหนังสือนิยายสำหรับผู้ใหญ่ได้
 • เขียนบทความที่มีความสอดคล้องกันในหัวข้อที่เป็นรูปธรรมได้ และแสดงให้เห็นถึงความคิดหลักถึงบทความ ข้อความสนับสนุน และเข้าใจถึงผู้อ่าน
 • แสดงให้เห็นถึงการใช้งานและควบคุมประโยคซับซ้อนได้ การสะกดและโครงสร้างได้ในอยู่ระดับที่น่าพึ่งพอใจ
 • ใช้และเข้าใจถึงสำนวนของภาษาอังกฤษได้

ระดับ 6

Integrated Skills - ระดับที่ 6 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนได้ขัดเกลาทักษะทางด้านภาษาในระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาให้สูงยิ่งขึ้นไปทั้งทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน หลักสูตรนี้จะขยายขอบเขตทักษะการสื่อสารในระดับสูง ขัดเกลาการสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้ได้มีโอกาสที่จะสื่อสารในบริบทของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการต่อรอง ซึ่งและก็จะเพิ่มพูนทักษะทางด้านไวยกรณ์อีกด้วย ก็จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีระบบการสื่อสารเข้าใกล้เจ้าของภาษา

หลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

 • รับและส่งข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นภารกิจส่วนตัวที่สำคัญในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่เป็นประจำได้ด้วยตัวเอง
 • เข้าร่วมบทสนทนาความยาว 30 นาทีที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และ การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจหัวใจหลัก สิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อ ทัศนคติ ระดับของความเป็นทางการ และ แบบการพูดในขณะสนทนาในบริบัทที่มีเนื้อหาต้องการภาษาอังกฤษระดับปลานกลางได้
 • เข้าใจและขยายขอบเขตความเข้าใจในภาษา อารมณ์ ทิศนคติ และ ความรู้สึกได้
 • อ่านบทความอเนกประสงค์ได้ เช่น หนังสือพิมพ์ เรืองสั้น หนังสือนิยาย หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ จดหมายทางธุรกิจ และ เอกสารอื่นๆ
 • อ่านเข้าใจความคิดและความคิดเห็น เพื่อหาข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลแบบเจาะจงได้ เพื่อเรียนรู้บทความ เรียนรู้ภาษา และ พัฒนาทักษะภาษาได้ตามความต้องการ
 • จับใจความของบทความและสรุปใจความสำคัญของบทความได้อย่างเพียงพอ
 • เขียนเพื่อร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม การชี้แจง การยืนยัน ข้อตกลง และ การอธิบายความรู้สึก ความคิดเห็น และ ความคิด ในหัวข้อที่คุ้นเคยส่วนมาก และ หัวข้อที่ไม่คุ้นเคยได้บ้าง
 • แสดงให้เห็นถึงการใช้งานและควบคุมภาษา ประสานกันได้อย่างลงตัว
 • โต้ตอบและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้โดยการใช้ภาษาในบริบทที่ถูกต้อง

Active Listening - 90 นาทีต่อวัน

Active Learning:

เรียนวิธีการพูดนั้นไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลย ความสามารถในการพูดนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของตัวเราเอง ซึ่งคอร์สสอนของเรามีความแตกต่างจากที่อื่นๆคือ เราให้เวลานักเรียนแต่ละคนได้พูดมากขึ้น กล้าที่จะพูด และ ฝึกฝน การให้เวลาในการฝึกพูดแก่นักเรียนมากขึ้น จะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ใน Active Listening นั้น นักเรียนจะได้เรียนครอบคลุมในหลายหัวข้อระหว่างการการจัดการภาษาอังกฤษ วิธีการสนทนา และ การออกเสียง ผู้เรียนจะได้เรียนสำนวนที่ใช้เป็นส่วนมากในภาษาอังกฤษ รวมถึงแสลงที่ใช้ในการสนทนา ครูจะใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการช่วยนักเรียนเรียนรู้ทักษะดังกล่าวซึ่งจะร่วมถึง การฟัง การสวมบทบาท การวิเคราะห์บทความ ซึ่ง Active Listening ก็จะมีอยู่ด้วยกัน 6 ระดับ

ระดับ 1

Active Listening - ระดับที่ 1

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือ ทักษะอยู่ในขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการฝึกทักษะทางด้านการฟังและการพูด ผู้เรียนระดับพื้นฐานจะได้เรียนทักษะการฟัง การพูด และ การออกเสียงขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความกล้าและความมั่นใจในการพูดกับเจ้าของภาษาได้ในหัวข้อที่คุ้นเคย

หลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 • สื่อสารโต้ตอบกับคำถามส่วนตัว คำสั่ง และ ทิศทางได้ในหัวข้อที่คุ้นเคย
 • ถามและตอบคำถามประจำในหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น เขาอยู่ท่ไหน เธออาศัยอยู่ที่ไหน และ คนรู้จัก
 • ใช้คำศัพท์ในบทสนทนาที่แตกต่างกันในแต่ละวันเพื่ออธิบายให้ชัดเจน

ระดับ 2

Active Listening - ระดับที่ 2

หลักสูตรนี้จะช่วยผู้เรียนระดับพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนักเรียนท่จะสามารถฝึกและพัฒนาทักษะทางด้าน การฟัง การพูดและการของเสียง หลักสูตรนี้จะช่วยนักเรียนใช้ทักษะการสือสารโดยมีความชื่อเหลือ หรือ ไม่ต้องการความช่วยเหลือได้ นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะในการสนทนาแบบง่ายได้

หลักจาสำเร็จหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารที่จะ:

 • สื่อสารในบทสนทนาประจำอย่างสั้นเกี่ยวกับความต้องการหรือในหัวข้อที่คุ้นเคยหรือคำถามส่วนบุคคลได้
 • ถามและตอบคำถามอย่างง่ายหรือหัวข้อที่คุ้นเคยได้
 • อธิบายสถานการณ์เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องส่วนตัวง่ายๆ (เช่นสถานการณ์สภาพความเป็นอยู่การได้รับสินค้าและบริการ ฯลฯ )
 • รู้จักและทำตามคำแนะนำและเส้นทางในชีวิตประจำวันที่พบบ่อย
 • พัฒนาคำศัพท์ที่เพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันตามปกติ

ระดับ 3

Active Listening - ระดับที่ 3

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจความสามารถทางภาษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะในการพูดคุยระดับกลาง นักเรียนจะปรับแต่งความสามารถในการสื่อสารความต้องการพื้นฐานของตนเองในขณะที่เริ่มทดลองใช้การสื่อสารในบริบทที่ใช้ภาษามากขึ้น 

เมื่อสำเร็จหลักสูตร ผู้เรียนจะสามารถ:

 • มีส่วนร่วมในความพยายามระดับหนึ่ง ในการสนทนาทางสังคมประจำ
 • พูดคุยด้วยความมั่นใจเกี่ยวกับความต้องการและหัวข้อที่คุ้นเคยเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล
 • แสดงถึงคำพูดที่คล่องแคล่วและเชื่อมต่อกัน
 • ติดตามเนื้อหาสาระสำคัญของการสื่อสารด้วยปากเปล่าระหว่างผู้พูดภาษาพื้นเมืองในบริบทที่ต้องการการใช้ภาษามากขึ้น (เช่นการออกอากาศทางวิทยุ และ การสนทนาอย่างเป็นทางการ เป็นต้น)
 • จับจุดหลักในข้อความที่ สั้น ที่ชัดเจนและเรียบง่าย
 • รู้วิธีการคำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย

ระดับ 4

Active Listening - ระดับที่ 4

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถทางภาษาขั้นพื้นฐานและที่มีการพัฒนาทักษะการสนทนาระดับกลาง นักเรียนจะปรับแต่งความสามารถในการสื่อสารความต้องการพื้นฐานของตนเองในขณะที่เริ่มทดลองใช้การสื่อสารในบริบทที่ใช้ภาษามากขึ้น

เมื่อสำเร็จหลักสูตร ผู้เรียนจะสามารถ:

 • มีส่วนร่วมด้วยความพยายามระดับหนึ่งในการสนทนาประจำทางสังคม
 • พูดคุยด้วยความมั่นใจเกี่ยวกับความต้องการและหัวข้อที่คุ้นเคยเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล
 • แสดงถึงการสนทนาที่คล่องแคล่วและเชื่อมต่อกัน
 • ติดตามเนื้อหาสาระสำคัญของการสื่อสารด้วยปากเปล่าระหว่างผู้พูดภาษาพื้นเมืองในบริบทที่ต้องการมากขึ้น (เช่นการออกอากาศทางวิทยุ และ การสนทนาอย่างเป็นทางการ เป็นต้น)
 • จับจุดหลักในข้อความสั้น ๆ ที่ชัดเจนและเรียบง่าย
 • แสดงคำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย

ระดับ 5

Active Listening - ระดับที่ 5

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนระดับกลางได้ ในขณะเดียวกันก็จะเริ่มมีทักษะในการพัฒนาความสามารถขั้นสูงในการพูดภาษาอังกฤษ ในระหว่างหลักสูตรนี้นักเรียนจะสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติใกล้เคียงเจ้าของภาษา นักเรียนจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการมีส่วนร่วมในการสนทนา

เมื่อสำเร็จหลักสูตร ผู้เรียนจะสามารถ:

 • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและกระตือรือร้นในสถานการณ์ทางปฏิบัติและทางสังคมในชีวิตประจำวันมากที่สุด
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการตอบสนองอย่างเหมาะสมกับระดับความเป็นทางการของสถานการณ์ทางสังคม
 • ทั้งในระดับที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรม
 • ตามบทสนทนาทั่วไปที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้
 • ใช้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่มีการขยายตัวของภาษาสำนวนและภาษาสำนวนทั่วไป

ระดับ 6

Active Listening - ระดับที่ 6

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมปลายได้ออกจากห้องเรียนและเข้าสู่โลกแห่งการใช้ภาษาอังกฤษที่แท้จริง  ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเลิกคุ้นเคยกับความสามารถในการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของห้องเรียน นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นอิสระ และเป็นอิสระในการแลกพูดคุย กับสถานการณ์ที่เรียบง่ายและซับซ้อน นักเรียนยังจะพัฒนาทักษะทางวิชาการบางอย่างเช่นการจดบันทึกและการสรุป และจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพูดที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การแสดงบทบาทการนำเสนอ และการอภิปราย

เมื่อสำเร็จหลักสูตร ผู้เรียนจะสามารถ:

 • ให้และแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญสำหรับสถานการณ์ที่เป็นกิจวัตรและไม่ปกติ
 • มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นทางการแบบสั้นๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ซับซ้อนเชิงนามธรรม และแนวคิด
 • วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • โต้ตอบเพื่อประสานงานกับผู้อื่น เพื่อให้คำแนะนำ หรือชักชวน และสร้างความมั่นใจแก่ผู้อื่นในสถานการณ์แบบตัวต่อตัว
 • ทำตามความสนใจโดยทั่วไป และ บางหัวข้อทางเทคนิคได้
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาเชิงนามธรรมและแนวคิดได้
 • สามารถกำหนดอารมณ์ทัศนคติและความรู้สึกได้
 • รับรู้ถึงความลำเอียง และวัตถุประสงค์ ของผู้สื่อสารในบทสนทนา และข้อมูลด้านทัศนคติและข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ
 • ทำความเข้าใจและใช้คำศัพท์สำนวนและสำนวนที่ใช้กันได้อย่างพอเพียง เพื่อติดตามเรื่องราวโดยละเอียดของความสนใจทั่วไป