Đăng ký nhận bản tin Sprachcaffe

Bạn có muốn cập nhật không? Bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, bạn có thể nhận được thông tin về các ưu đãi hiện tại của chúng tôi, các khóa học ngôn ngữ mới, các sản phẩm thú vị có liên quan, các kỳ nghỉ văn hóa và ngôn ngữ cũng như thông tin du lịch hữu ích. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về các chuyến đi khác trong phạm vi Công việc và Du lịch của chúng tôi hoặc từ các chuyến tham quan được chúng tôi lựa chọn.

 
Bảng tin

Để ngưng nhận theo dõi bản tin, vui lòng nhấn vào đây.