Zniżka Wakacyjna! 🏖️🌊

Ekskluzywne zniżki na Twoje wakacyjne podróże ✈️ Przygotuj się na niezrównane propozycje!

Zarezerwuj swoje miejsce na kursie na te wakacje już teraz!

Regulamin konkursu "Language Blogger & fan - contest 2014"

Konkurs organizowany jest przez firmę Sprachcaffe Languages Plus (SCI Travel) na Malcie

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest firma Sprachcaffe Languages Plus, z siedzibą  na Malcie przy ul. Alamein Road, Pembroke Malta PBK1776, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem Europen VAT: MT18266631. Numer rejestracyjnym firmy (Co Reg No) to: C39153.
1.2. Konkurs organizowany jest w terminie 10.03.2014 r. -  10.04.2014 r.
1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

II. ZADANIE KONKURSOWE

2.1. Udział w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej Sprachcaffe i odpowiedzeniu na zawarte w nim pytania konkursowe. Uczestnik może przesłać 1 pracę konkursową reprezentując 1 blogera. Jeśli osoba jest czytelnikiem wielu blogów to może przesłać proporcjonalną liczbę zgłoszeń (maksymalnie 12). 1 blog = 1 zgłoszenie uczestnika. Bloger nie bierze bezpośrednio udziału w konkursie i nie może głosować na samego siebie. Może on natomiast wziąć udział w konkursie jako osoba prywatna głosując na inny blog. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 10.04.2014 r. przesłać  zgłoszenie konkursowe odpowiadające powyższym zasadom. Wszystkie zgłoszenia trafiają do biura Sprachcaffe Polska.

III. OCENA PRACY I NAGRODY

3.1. Komisja konkursowa Sprachcaffe wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń laureata nagrody głównej jak i nagród dodatkowych. Łączna liczba nagród wynosi 87 sztuk.

Kryteria wyboru: kreatywność, oryginalność i poprawność merytoryczna przesłanej pracy. Odpowiedź na każde z zadanych pytań jest mierzona skalą punktową 1-3. Osoba z największą liczbą punktów wygrywa nagrodę główną dla czytelnika, a bloger, na którego zagłosował zwycięzca wygrywa nagrodę główną dla blogera.
Nagrody:
  •   Nagroda główna dla 1 blogera (którego czytelnik przesłał najciekawszą odpowiedź)
1 tygodniowy kurs językowy dla 1 osoby (+zakwaterowanie w rezydencji szkolnej + standardowy/intensywny kurs językowy), trwający od soboty do niedzieli, a w przypadku Brighton do piątku, w wybranym terminie od 01.09.14 – 30.04.15.
Kurs w jednej z 3 szkół Sprachcaffe (St. Julian’s, Brighton lub Playa del Carmen). 
Dodatkowo zestaw nagród od sponsorów wymieniony w zakładce "nagrody”
  • Nagroda główna dla 1 czytelnika (autora najciekawszej odpowiedzi)
1 tyg. standardowy kurs z oferty Sprachcaffe w terminie 01.05.14 - 30.12.14. Dodatkowo zestaw nagród od sponsorów wymieniony w zakładce "nagrodyNagrody dodatkowe (dla 11 czytelników i 11 blogerów) Autorzy najlepszych prac konkursowych, zgłoszonych przez każdego z blogerów, otrzymają vouchery zniżkowe na dowolny kurs Sprachcaffe w dowolnym terminie  – ważny do 30.12.2014 o wartości 200 zł  + zestaw nagród od sponsorów wymieniony w zakładce "nagrody”. Łącznie nagrodzonych zostanie 11 autorów najlepszych prac czyli każda 1 najlepsza praca z każdego bloga, poza tą wygraną!

Każdy z blogerów (poza wygranym) otrzyma vouchery zniżkowe na dowolny kurs Sprachcaffe w dowolnym terminie  – ważny do 30.12.2014 o wartości 400 zł  + zestaw nagród od sponsorów wymieniony w zakładce "nagrody”. Łącznie nagrodzonych zostanie 11 blogerów. WAŻNE!
•    Nagrody nie obejmują: transportu, wyżywienia, ubezpieczenia
•    W przypadku braku dostępności miejsc w szkole w wybranym okresie - zaproponowany zostanie inny najbliższy termin
•    Nagroda główna dla blogera (kurs + zakwaterowanie w Sprachcaffe) może zostać przekazana innej osobie. Informacja taka musi zostać jak najszybciej przekazana do biura Sprachcaffe Polska. Bez względu na to, kto skorzysta z nagrody, warunkiem jest opisanie wspomnień z odbytego kursu na stronie www blogera, który  nagrodę wygrał i przekazał, w ciągu do 30 dni po skończonym kursie w szkole Sprachcaffe.
•    Nagroda główna dla czytelnika (kurs w Sprachcaffe) może zostać przekazana innej osobie. Informacja taka musi jak najszybciej dotrzeć do biura Sprachcaffe Polska.
•    Vouchery mogą również być przekazane innym osobom -  Informacja taka musi jak najszybciej dotrzeć do biura Sprachcaffe Polska.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
Ważne!
Jeśli osoba biorąca udział w konkursie jest obecnie niepełnoletnia to za pisemną zgodą rodziców może wziąć udział w konkursie. Nagroda dla czytelnika przeznaczona jest dla osób dorosłych, gdyż taki właśnie kurs będzie oferowany. Minimalny wiek w przypadku kursu w Meksyku (Playa del Carmen) i Anglii (Brighton) to 16 lat   – szczegóły muszą być uzgodnione z biurem Sprachcaffe Polska. Aby wziąć udział w kursie na Malcie należy mieć ukończone 18 lat.
4.2 Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie. Każde z obowiązkowych pól musi zostać wypełnione.
4.3 Organizator konkursu firma Sprachcaffe nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego niezależny od Organizatora, w szczególności za nieprawidłowości związane z działaniem internetu lub serwera.
4.4. Przesyłając prace konkursowe uczestnik konkursu, któremu przyznana została jedna z nagród w konkursie upoważnia Organizatora do bezpłatnego korzystania z pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji na stronie https://www.sprachcaffe.com/polski/main.htm  i https://www.facebook.com/SprachcaffePolska

4.5. Każdy z Uczestników przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż:

a. Treść zgłoszenia konkursowego jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści zgłoszenia konkursowego, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z treści zgłoszenia konkursowego obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści zgłoszenia konkursowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
b. Dostarczona Organizatorowi treść zgłoszenia konkursowego jest przejawem jego oryginalnej  twórczości o indywidualnym charakterze, nie narusza praz osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,
c. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która  nadesłała zgłoszenie konkursowe, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
d. Każdy z uczestników Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania zmian w przesłanych przez niego treściach konkursowych, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, obróbki komputerowej, tworzenia opracowań oraz poprawek.


V. ODBIÓR NAGRODY

5.1 Zwycięzca otrzyma nagrodę po rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną lub pocztą na podany adres  do 14 dni od dnia publikacji wyników (tj.od dnia 23.04.14).

5.2  Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.

5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów.

5.4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu w formie mailowej na adres, który został podany w formularzu konkursowym, z informacją o wygranej do 14 dni po zakończeniu konkursu. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę konkursu swoich danych osobowych określonych w niniejszym regulaminie, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 8.3 Regulaminu.
W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie skontaktuje się z organizatorem w terminie wskazanym przez organizatora w w/w mailu, nie przekaże prawidłowych danych osobowych umożliwiających wysyłkę nagrody, lub nie odbierze nagrody w terminie do 30 dni - nagroda przepada.

5.5. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5.6. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody.


VI. KOMISJA

6.1    Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
6.2    Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
7.3 Dane osobowe zwycięzcy konkursu, tj. imię, nazwisko, adres email będą przetwarzane przez organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatowi nagrody konkursowej. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych będzie firma Sprachcaffe Language Plus Polska sp.z.o.o z siedzibą na ulicy Hanki Czaki 2/62. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię plus praca zgłoszona na konkurs) mogą zostać opublikowane na stronie konkursowej gdzie cały konkurs jest prowadzony lub/i na oficjalnej stronie Sprachcaffe na portalu Facebook.  Dodatkowo Sprachcaffe zastrzega sobie prawo do przesyłania newslettera osobie biorącej udział w konkursie – na podany adres email.

7.4 Przesyłając zgłoszenie na adres podany w pkt. 2.1 Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.5  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe w tym poczta internetowa (email) , kurierskie, bankowe lub telekomunikacyjne.
7.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator  poinformuje Uczestników na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

7.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2014  roku.

7.8 Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.