Splash into Savings: Last-Minute Summer Discounts! 🏖️🌊

Exclusive Discounts for your last-minute travels ✈️. Brighton up your lives this summer☀️ Get Set for Unbeatable Offers!

Secure the last beds for this summer !

เงื่อนไขการจองและการสมัครเรียน

1. การสมัคร กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน สแกนและส่งให้กับเอเจ้นท์ของท่าน การส่งใบสมัครเรียนเป็นการตกลงใจและให้สัญญาว่าคุณต้องการใช้การบริการของเราตามเงื่อนไขการจองนี้ หลังจากที่โรงเรียนได้รับใบสมัคร เราจะส่งเอกสารยืนยันการตอบรับพร้อมกับใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสรุปค่าใช้จ่ายไปให้ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน สำหรับการสมัครเรียนทุกประเทศ จากนั้นคุณจะได้รับหนังสือตอบรับจากโรงเรียนเพื่อยื่นสมัครขอวีซ่าในขั้นตอนต่อไป

2. การเปลี่ยนแปลงการจอง (วันเดินทางถึงที่เรียน ที่พัก ฯลฯ) ที่แจ้งให้ทราบน้อยกว่า 28 วันก่อนการเดินทาง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการจองเป็นจำนวนเงิน GBP 45 / EUR 55 / CAD 70 หรือเทียบเท่า หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะดำ เนินการการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ตามคำ ร้อง ในกรณีดังกล่าวอาจมีค่าส่วนต่างในการเปลี่ยนแปลงการจองมากกว่า GBP 45 / EUR 55 / CAD 70

3. การยกเลิกการสมัคร กรณีที่หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการจอง จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

แจ้งยกเลิก 16 วันก่อนวันเริ่มเรียน ไม่คืน 10% หรือไม่เกิน GBP 200/ EUR 250 / CAD 350 (รวมค่าจัดส่งเอกสาร ถ้ามี) (รวมค่าสมัครจัดหาที่พักและส่งเอกสาร)
แจ้งยกเลิก 3-15 วันก่อนวันเริ่มเรียน ไม่คืน 50% หรือไม่เกิน GBP 400/ EUR 500 / CAD 700 (รวมค่าจัดส่งเอกสาร ถ้ามี) (รวมค่าสมัคร จัดหาที่พักและส่งเอกสาร) + ที่พัก 1 สัปดาห์
แจ้งยกเลิก 1-2 วันก่อนวันเริ่มเรียน ไม่คืน 90% หรือไม่เกิน GBP 800/ EUR 1000 / CAD 1000 (รวมค่าจัดส่งเอกสาร ถ้ามี) (รวมค่าสมัคร จัดหาที่พักและส่งเอกสาร) + ที่พัก 2 สัปดาห์
แจ้งยกเลิกหลังเริ่มเรียน ไม่คืน 100% หรือไม่เกิน GBP 1000/ EUR 1200 ตามกฎของรัฐบาลแคนาดา + ราคาที่พัก 2 สัปดาห์ ตามกฎของ ACCET หรือ รัฐบาลแคนาดา + ราคาที่พัก 2 สัปดาห์

นักเรียนสามารถซื้อประกันการยกเลิกได้โดยจ่ายค่าประกัน 2% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (หรือขั้นต่ำ GBP 45 / EUR 55 / CAD 70) โดยจะต้องซื้อประกันนี้ตั้งแต่ตอนที่สมัครเรียน ประกันนี้คุ้มครองในกรณีที่นักเรียนแจ้งยกเลิกก่อนวันเริ่มเรียน โดยมี สาเหตุจากความเจ็บป่วย (พร้อมกับยื่นใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นหลักฐาน) ในบางกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย เช่น หากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนในระดับเดียวกันไม่พอที่จะเปิดชั้นเรียนได้ ทางโรงเรียนจะจัดชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กลง และลดจำนวนคาบ เรียนลง (Standard = 12 บทเรียน / Intensive = 18 บทเรียน เช่น Standard + ตัวต่อตัว 6 บทเรียน) จำนวนนักเรียนขั้นต่ำคือ 4 คน และในบางกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก และจำ เป็นต้องยกเลิกชั้นเรียน ทางโรงเรียนจะคืนเงินเต็มจำนวน

4. วีซ่า การออกเอกสารตอบรับจากทางโรงเรียนเพื่อการยื่นขอวีซ่า ทางโรงเรียนจะออกเอกสารให้หลังจากชำ ระค่าใช้จ่าย 40 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแบบไม่คืนเงิน GBP 40 / EUR 50 / CAD 65 หรือเทียบเท่า (สำหรับ Canada ค่าเอกสารตอบรับการสมัครได้รวมอยู่ในค่าเรียนแล้ว) ค่าจัดส่งเอกสารไม่คืนเงิน

ในกรณีวีซ่าถูกปฏิเสธ จะได้รับเงินคืนโดยหักค่าสมัครเรียนและค่าจัดส่ง (ถ้ามี) โดยนักเรียนจำ เป็นส่งเอกสารการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นหลัก ฐานภายใน 15 วัน ก่อนวันเริ่มเรียน (โปรดแสดงหลักฐานวีซ่าถูกปฏิเสธ) หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางโรงเรียนจะถือว่าการจองเป็นไปตามปกติ และจะถือเงื่อนไขการยกเลิกตามเกณฑ์ปกติ กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า 16 วันก่อนวันเริ่มเรียน ทางโรงเรียนแนะนำ ให้ นักเรียนเลื่อนวันเริ่มเรียน ซึ่งจะยกว้นค่าธรรมเนียมการเลื่อนสำหรับการเลื่อนครั้งแรกเท่านั้น

5. รูปแบบการชำระเงิน
5.1 การโอนเงิน สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงิน โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมายังโรงเรียน นักเรียนจะต้องเป็นผู้ชำ ระค่าธรรมเนียมของธนาคารทั้งหมด
5.2 บัตรเครดิต เมื่อผู้สมัครแจ้งว่า จะชำ ระด้วยบัตรเครดิต ทางโรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดของบัตร ได้แก่ ชื่อของเจ้าของบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุบัตร พร้อมลายเซ็นต์ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการจ่ายด้วยบัตรเดรดิต 2 %

6. ประกัน เอเจนท์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และทางโรงเรียนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ทรัพย์สินส่วนตัวหาย หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในช่วงเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นก่อนเริ่มเรียนหรือระหว่างการเรียน ดังนั้นเราจึงขอ แนะนำ ให้ผู้สมัครซื้อประกันการเดินทาง ซึ่งประกันจะคุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรับผิดตามกฏหมายของบุคคลที่สาม การเนรเทศออกจากประเทศ ในราคา GBP 1.30 / EUR 1.50 / CAD 2.00 ต่อคน , พร้อมค่าบริการ GBP 13 / EUR 15 / CAD 20

7. ความรับผิดชอบ ผู้ปกครองของผู้สมัครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยอมรับว่า ทั้งโรงเรียนเอสซีจีออส แลงเกวจเจส พลัส และโฮสต์แฟมมิลีที่นักเรียนพักอยู่ด้วยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดง ความรับผิดชอบตามกฎหมายในกรณณีที่เกิดความเสียหาย หรือปัญหาต่างๆที่เกิดจากนักเรียนโดยเจตนาหรือไม่เจตนาในการเข้าร่วมกิจกรรม นำเที่ยวทัศนศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของประเทศนั้นๆที่เดินทางไป

8. สิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายและการบันทึกวีดีโอ จากเงื่อนไขนี้ นักเรียนยินยอมให้โรงเรียนมีสิทธิ์ใช้ภาพถ่าย วีดีโอ และการบันทึกเสียงซึ่งจัดทำในขณะที่นักเรียนกำลังเรียนกับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถนำสื่อต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายหรือขอสิทธิ์การนำไปใช้จากนักเรียน

9. สงวนสิทธิ์ในการใช้งาน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ และสิทธิ์ที่จะปฎิเสธหรือยกเลิกคอร์สเรียนโดยไม่คืนเงินในกรณีที่ผู้สมัครประพฤติไม่เหมาะสม หรือ ไม่เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องทำตามกฎระเบียบที่ถูกตั้งไว้