เงื่อนไขการจองและการสมัครเรียน

1. การสมัคร กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน สแกนและส่งให้กับเอเจ้นท์ การส่งใบสมัครเรียนเป็นการตกลงใจและให้สัญญาว่าคุณต้องการใช้การบริการของเราตามเงื่อนไขการจองนี้ หลังจากที่โรงเรียนได้รับใบสมัคร เราจะส่งเอกสารยืนยันการตอบรับพร้อมกับใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสรุปค่าใช้จ่ายไปให้ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับการสมัครเรียนทุกประเทศ (ยกเว้นที่อเมริกา) จากนั้นคุณจะได้รับหนังสือตอบรับจากโรงเรียนเพื่อยื่นสมัครวีซ่า สำหรับอเมริกานักเรียนจะได้รับเอกสาร I-20 เพื่อสมัครวีซ่าก่อน หลังจากที่ได้รับวีซ่าแล้วนักเรียนถึงจะชำระเงินเต็มจำนวน ทางโรงเรียนจะออกเอกสารเพิ่มเติมรวมทั้งรายละเอียดที่พักหลังจากการชำระเงินแล้ว

2. การเปลี่ยนแปลงการจอง การเปลี่ยนแปลงการจอง เช่น การเปลี่ยนหรือเลื่อนวันเริ่มเรียน หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่พัก จะต้องแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ หรือมากกว่า 28 วันก่อนวันเริ่มเรียน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง 55 EUR / 45 GBP / 55 USD / 70 CAD หรือเทียบเท่า (สำหรับการสมัครเรียนที่อเมริกา กฎจะเป็นไปตาม ACCET และกฎระเบียบรัฐนั้นๆ) หากแจ้งน้อยกว่า 28 วัน การเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้สมัครเรียนต้องการนั้นบางครั้งอาจไม่เป็นไปตามความต้องการเสมอไป ซึ่งในกรณีนี้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงอาจมากกว่า 55 EUR / 45 GBP / 55 USD / 70 CAD

3. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก หากเปลี่ยนแปลงการจองตั้งแต่ หรือมากกว่า 28 วันก่อนวันเริ่มเรียน จะคิดค่าใช้จ่าย 55 EUR/ 45 GBP/ 55 USD / 70 CAD หากแจ้งน้อยกว่า 28 วัน เราไม่สามารถการันตีการเปลี่ยนแปลงได้และ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงจะสูงกว่าที่แจ้งไว้ข้างต้น หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการจอง จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

โปรแกรมสำหรับเยาวชน:

 

ที่อื่นๆ

ที่แคนาดา

ที่อเมริกา

แจ้งยกเลิก 16 วันก่อนวันเริ่มเรียน

10% หรือไม่เกิน 200 GBP/ 250 EUR / 300 USD

10% ไม่เกิน 350CAD (รวมค่าจัดส่งเอกสาร ถ้ามี)

160-310 USD ขึ้นอยู่กับสถานที่ (รวมค่าสมัคร จัดหาที่พักและส่งเอกสาร)

แจ้งยกเลิก 3-15 วันก่อนวันเริ่มเรียน

50% หรือไม่เกิน 400 GBP/ 500 EUR / 600 USD

30% ไม่เกิน 350CAD (รวมค่าจัดส่งเอกสาร ถ้ามี)

160-310 USD ขึ้นอยู่กับสถานที่ (รวมค่าสมัคร จัดหาที่พักและส่งเอกสาร) + ที่พัก 1 สัปดาห์

แจ้งยกเลิก 2 วันก่อนวันเริ่มเรียน

90% หรือไม่เกิน 800 GBP/ 1000 EUR / 1200 USD

30% ไม่เกิน 350CAD (รวมค่าจัดส่งเอกสาร ถ้ามี)

160-310 USD ขึ้นอยู่กับสถานที่ (รวมค่าสมัคร จัดหาที่พักและส่งเอกสาร) + ที่พัก 2 สัปดาห์

แจ้งยกเลิกหลังเริ่มเรียน

100% หรือไม่เกิน 1000 GBP/ 1200 EUR / 1300 USD

ตามกฎของ ACCET หรือ รัฐบาลแคนาดา + ราคาที่พัก 2 สัปดาห์

ตามกฎของ ACCET หรือ รัฐบาลแคนาดา + ราคาที่พัก 2 สัปดาห์

แจ้งยกเลิกหลังคอร์สเริ่ม

ที่อื่นๆ = 100% หรือไม่เกิน 1,200 EUR/ 1,000 GBP/ 1,500 USD

ที่อเมริกาและแคนาดา = ดำเนินการตามนโยบายของ ACCET และตามกฎที่อเมริกาและแคนาดาตามรัฐต่างๆกำหนดไว้ (+ค่าที่พัก 2 สัปดาห์)

โปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป:

 

ที่อื่นๆ

ที่แคนาดา

ที่อเมริกา

แจ้งยกเลิก 16 วันก่อนวันเริ่มเรียน

10% หรือไม่เกิน 200 GBP/ 250 EUR / 300 USD

10% ไม่เกิน 350CAD (รวมค่าจัดส่งเอกสาร ถ้ามี)

160-310 USD ขึ้นอยู่กับสถานที่ (รวมค่าสมัคร จัดหาที่พักและส่งเอกสาร)

แจ้งยกเลิก 3-15 วันก่อนวันเริ่มเรียน

50% หรือไม่เกิน 400 GBP/ 500 EUR / 600 USD

30% ไม่เกิน 350CAD (รวมค่าจัดส่งเอกสาร ถ้ามี)

160-310 USD ขึ้นอยู่กับสถานที่ (รวมค่าสมัคร จัดหาที่พักและส่งเอกสาร) + ที่พัก 1 สัปดาห์

แจ้งยกเลิก 2 วันก่อนวันเริ่มเรียน

90% หรือไม่เกิน 800 GBP/ 1000 EUR / 1200 USD

30% ไม่เกิน 350CAD (รวมค่าจัดส่งเอกสาร ถ้ามี)

160-310 USD ขึ้นอยู่กับสถานที่ (รวมค่าสมัคร จัดหาที่พักและส่งเอกสาร) + ที่พัก 2 สัปดาห์

แจ้งยกเลิกหลังเริ่มเรียน

100% หรือไม่เกิน 1000 GBP/ 1200 EUR / 1300 USD

ตามกฎของ ACCET หรือ รัฐบาลแคนาดา + ราคาที่พัก 2 สัปดาห์

ตามกฎของ ACCET หรือ รัฐบาลแคนาดา + ราคาที่พัก 2 สัปดาห์

นักเรียนสามารถซื้อประกันการยกเลิกได้โดยจ่ายค่าประกัน 2% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 45 GBP / 55 EUR / 55 USD / 70 CAD โดยจะต้องซื้อประกันนี้ตั้งแต่ตอนที่สมัครเรียน และประกันนี้สามารถคุ้มครองในกรณีที่นักเรียนแจ้งยกเลิกก่อนวันเริ่มเรียน โดยมีสาเหตุจากความเจ็บป่วย (พร้อมกับยื่นใบรับรองจากแพทย์เพื่อเป็นหลักฐาน) ในบางสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก หากโรงเรียนไม่มีจำนวนนักเรียนในระดับเดียวกันมากพอที่จะเปิดชั้นเรียนได้ ทางโรงเรียนจะจัดชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กลงและลดจำนวนคาบเรียนลง (หลักสูตรมาตรฐาน = 12 คาบเรียน/ หลักสูตรเข้มข้น = 18 คาบเรียน) และในบางสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมากที่จำต้องยกเลิกชั้นเรียน ทางโรงเรียนจะคืนเงินเต็มจำนวน จำนวนนักเรียนขั้นต่ำคือ 4 คน

4. วีซ่า การออกเอกสารตอบรับจากโรงเรียนเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่า ทางโรงเรียนจะออกเอกสารให้หลังจากที่นักเรียนชำระค่าใช้จ่ายแล้ว โดยรวมค่าเอกสารตอบรับเข้าเรียนจากโรงเรียนแบบไม่คืนเงิน 40 GBP / 50 EUR / 65 USD หรือเทียบเท่า (สำหรับอเมริกาและแคนาดา ค่าเอกสารตอบรับได้รวมอยู่กับค่าสมัครเรียนแล้ว) ทั้งนี้ค่าจัดส่งเอกสารด่วนจะไม่มีการคืนเงิน

ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธจะได้รับเงินคืนโดยหักค่าสมัครเรียน(รวมทั้งค่า จัดส่งเอกสารด่วน ถ้ามี)ออกไปต่อเมื่อนักเรียนส่งเอกสารจากสถานฑูตแจ้งว่าวีซ่าถูกปฏิเสธให้ กับโรงเรียนเพื่อเป็นหลักฐานภายใน 15 วันก่อนวันเริ่มเรียน (โปรดแสดงหลักฐานการถูกปฏิเสธวีซ่า) หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางโรงเรียนจะถือว่าการจองเป็นไปตามปกติ และจะถือเงื่อนไขการยกเลิกตามเกณฑ์ปกติ กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า 15 วันก่อนวันเริ่มเรียน ทางโรงเรียนแนะนำให้นักเรียนเลื่อนวันเริ่มเรียนออกไปก่อน ซึ่งจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเลื่อนให้สำหรับการแจ้งเลื่อนครั้งแรกเท่านั้น

5. รูปแบบการชำระเงิน
5.1 การโอนเงิน สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงิน โปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังโรงเรียน สำหรับค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมด นักเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
5.2 บัตรเครดิต เมื่อผู้สมัครแจ้งว่าจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางโรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดของบัตร ได้แก่ ชื่อเจ้าของบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุบัตร พร้อมลงชื่อ โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรอีก 2%

6. ประกัน เอเจ้นท์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และและโรงเรียนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ทรัพย์สินส่วนตัวหาย หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในช่วงเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นก่อนเริ่มเรียนหรือระหว่างการเรียน ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ผู้สมัครซื้อประกันการเดินทาง ซึ่งประกันจะคุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลที่สาม การเนรเทศออกจากประเทศ ในราคาดังนี้ 10GBP + 1.0GBP ต่อวัน / 13EUR + 1.30 ต่อวัน /  13USD + 1.3USD ต่อวัน / 17CAD + 1.7CAD ต่อวัน

7. ความรับผิดชอบ ผู้ปกครองของผู้สมัครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยอมรับว่า ทั้งโรงเรียนเอสซีจีออส แลงเกวจเจส พลัส และโฮสต์แฟมมิลีที่นักเรียนพักอยู่ด้วยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดง ความรับผิดชอบตามกฎหมายในกรณณีที่เกิดความเสียหาย หรือปัญหาต่างๆที่เกิดจากนักเรียนโดยเจตนาหรือไม่เจตนาในการเข้าร่วมกิจกรรม นำเที่ยวทัศนศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของประเทศนั้นๆที่เดินทางไป

8. สิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายและการบันทึกวีดีโอ จากเงื่อนไขนี้ นักเรียนยินยอมให้โรงเรียนมีสิทธิ์ใช้ภาพถ่าย วีดีโอ และการบันทึกเสียงซึ่งจัดทำในขณะที่นักเรียนกำลังเรียนกับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถนำสื่อต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายหรือขอสิทธิ์การนำไปใช้จากนักเรียน

9. สงวนสิทธิ์ในการใช้งาน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ และสิทธิ์ที่จะปฎิเสธหรือยกเลิกคอร์สเรียนโดยไม่คืนเงินในกรณีที่ผู้สมัครประพฤติไม่เหมาะสม หรือ ไม่เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องทำตามกฎระเบียบที่ถูกตั้งไว้