การขอวีซ่า

การขอวีซ่า
 • แตกต่างกันแล้ว แต่ประเทศที่ยื่นขอ
 • ควรอัพเดทข้อมูลกับสถานทูตเสมอ
หากประสงค์ที่จะศึกษาในประเทศออสเตรเลียไม่เกิน 12 สัปดาห์ คุณสามารถยิ่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแทนได้ แต่จะไม่สามารถทำงานได้

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย มากกว่า 12 สัปดาห์นั้น จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนโดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และจะต้องเรียนอย่างเต็มเวลา ซึ่งสามารถอยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาที่ระบุในวีซ่า และจะต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด การทำงานระหว่างเรียนนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และที่สำคัญ ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องไม่เคยมีประวัติหรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน

เอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการขอวีซ่ามีดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 3 ใบ
 • ประวัติการศึกษา และผลการเรียน
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร (พร้อมบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี)
 • แบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่าจากสถานทูต (157A)
 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์ม 26 และ แบบฟอร์ม 160)
 • ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
 • ค่าธรรมเนียม 450 AU$ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามค่าเงิน (ชำระเป็นแคขเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ)
 • ค่าธรรมเนียมในการตรวจรับเอกสาร 535 บาท(จัดเก็บโดย VFS ชำระเป็นเงินสด)

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.vfs-au.net

Further information

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่: