Splash into Savings: Last-Minute Summer Discounts! 🏖️🌊

Exclusive Discounts for your last-minute travels ✈️. Brighton up your lives this summer☀️ Get Set for Unbeatable Offers!

Secure the last beds for this summer !

เรียนภาษาภาคบ่าย

เรียนภาษาภาคบ่าย
  • 4 คาบเรียนต่อวัน
  • ระยะเวลาเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์
  • รับอายุขั้นต่ำ 18 ปี
ไม่ว่าคุณจะมีเพียงพื้นฐานขั้นต้นทางภาษาอังกฤษ หรือว่าพื้นฐานดีอยู่แล้วแต่ต้องการจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก การเรียนภาษาอังกฤษกับเราที่สปร๊าคคาเฟ่ไบรตัน จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอน เราจะฝีกฝนทักษะต่างๆทางภาษาอังกฤษในชั้นเรียนภาคบ่ายนี้ ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง และพัฒนาการใช้หลักไวยากรณ์ และคำศัพท์ เราจะจัดสอบวัดความรู้ก่อนที่จะจัดเข้าชั้นเรียนในระดับที่เหมาะสมกับนัก เรียน ชั้นเรียนภาคบ่ายที่ไบรตัน เปิดรับนักเรียนไม่เกินชั้นเรียนละ 18 คน ซึ่งนักเรียนมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้การเรียนของเรามีบรรยากาสแบบนานาชาติจริงๆ การเรียนในภาคบ่ายเป็นความลงตัวของการจัดตารางเวลา ทั้งการเรียน และเวลาว่างอิสระ บทเรียนของชั้นเรียนภาคบ่ายก็เหมือนกับการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในภาคเช้า เรียนวันละ 4 คาบ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่สนใจทำกิจกรรม หริอเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

ภาพรวมของหลักสูตร

  • เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที
  • รับอายุขั้นต่ำ 18 ปี หากอายุ 16-17 ปีก็สามารถเรียนใด้ เพียงแต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
  • ระดับที่เปิดสอน : ระดับเริ่มเรียน ระดับกลาง ระดับสูง
  • กำหนดเปิดเรียน เริ่มได้ตลอดทั้งปี

โครงสร้างหลักสูตร

4 คาบเรียนต่อวัน ประกอบด้วย:
  • 1 lesson - grammar and vocabulary exercises
  • 1 lesson - conversation
  • 2 lessons - reading, understanding texts, listening, writing
โครง สร้างหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนตามผู้สอน หรือตามความเหมาะสมกับผู้เรียน หัวข้อที่นำมาเรียนจะได้มาจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เหมาะสมตามระดับการเรียนของนักเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะเอาเนื้อหาเหล่านี้มาให้นักเรียนศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม