Splash into Savings: Last-Minute Summer Discounts! 🏖️🌊

Exclusive Discounts for your last-minute travels ✈️. Brighton up your lives this summer☀️ Get Set for Unbeatable Offers!

Secure the last beds for this summer !

ราคาและบริการ

ราคาและบริการ

  • ราคาทั้งโปรแกรมสามารถเปรียบเทียบกับตลาดได้
  • ราคานี้ได้แสดงราคาของโปรแกรมบุคคลทั่วไปและโปรแกรมเยาวชน (U20)
  • ราคานี้รวม ค่าเรียน, ที่พัก, การทดสอบก่อนเรียน และใบประกาศนียบัตร
  • ชี้แจ้งรายละเอียดโปรแกรมของราคาค่าบริการอื่นๆ
หลักสูตรเรียนภาษากับสถาบัน Sprachcaffe นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาได้หลากหลาย ในเมืองที่นักเรียนใฝ่ฝัน สามารถเลือกหลักสูตรการเรียน และที่พักในแบบที่ต้องการได้เช่นกัน เราสร้างความหลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการสำหรับนักเรียนมากที่สุด ไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนหลักสูตรใด ที่พักแบบไหน ในเมืองอะไรก็ตาม นักเรียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายของโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไปและโปรแกรมเยาวชนได้ที่นี่

โปรแกรมค่าใช้จ่าย สำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตร: นักเรียนจะได้รับการสอนโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) ไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนภาษาในเมืองใดก็ตามนักเรียนสามารถกำหนดระยะเวลาในการเรียนและสามารถลงเรียนตามระดับความสามารถของนักเรียนเองได้

ที่พัก: นักเรียนสามารถเลือกที่พักในแบบที่นักเรียนรู้สึกสะดวกและผ่อนคลายในระหว่างที่เรียนภาษาในต่างประเทศ ที่พักบางประเภทจะมีอาหารบริการนักเรียน หากนักเรียนมีความต้องการทำอาหารรับประทานเองนักเรียนก็สามารถเลือกที่พักในแบบที่นักเรียนต้องการได้

อุปกรณ์การเรียน: อุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมทั้งหนังสือเรียน นักเรียนสามารถยืมเรียนได้ที่โรงเรียน ยกเว้นวิทยาเขตในประเทศอเมริกาและแคนาดา อุปกรณ์การเรียนนักเรียนสามารถหาซื้อหรือเช่าได้ที่โรงเรียน

ทดสอบก่อนเรียน: การทดสอบก่อนเรียนนี้จะช่วยในการวัดผลระดับความรู้ของนักเรียน โดยเราจะทำการทดสอบในวันแรกของการเปิดเรียน

ใบประกาศนียบัตร: หลังจากที่จบหลักสูตรการเรียนภาษากับสถาบันของเรา นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเมื่อจบการเรียนตามระดับความรู้ทางภาษาของนักเรียน และนักเรียนจำเป็นต้องมีชั่วโมงการเรียนให้ครบตามที่สถาบันกำหนด

โปรแกรมค่าใช้จ่าย สำหรับเยาวชน (U20 Program)

หลักสูตร: นักเรียนจะได้รับการสอนโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) ในการเรียนมีอุปกรณ์การเรียนประกอบโดยครูผู้สอนจะใช้วิธีการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้หลักสูตรการเรียนนี้มีความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก: สถาบันมีที่พักให้นักเรียนได้เลือกพัก ซึ่งที่พักที่สถาบันจัดให้นั้นอาจแตกต่างกันไปตามเมืองที่นักเรียนเลือกที่จะเรียนภาษา ที่พักสำหรับนักเรียนโปรแกรมเยาวชน จะจัดอาหารให้นักเรียนทั้ง 3 มื้อ คือ มื้อเช้าและมื้อเย็น นักเรียนจะทานภายในที่พักของนักเรียน และรับประทานข้าวกล่องเป็นอาหารกลางวันที๋โรงเรียนหรือที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมนั้นๆ

ยานพาหนะและรถรับส่งสนามบิน: ค่าบริการสำหรับรถรับส่งสนามบินนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละเมือง ในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางเพียงลำพังบางสายการบินอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม £100 ต่อเที่ยว นอกจากนั้นสถาบันสป๊าคคาเฟ่ได้ให้บริการรถให้เช่าสำหรับนักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเมืองที่มีบริการรถให้เช่า คือ Oberwesel, Frankfurt, Biarritz และ Playa del Carmen

ผู้ดูแลนักเรียน: สถาบันได้มีการจัดกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยสถาบันจัดให้มีผู้ดูแลนักเรียนในขณะที่ทำกิจกรรมหรือทัศนศึกษาตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโปรแกรม เมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือหรือข้อแนะนำนักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือได้จากผู้ดูแล

กิจกรรมและทัศนศึกษา: กิจกรรมพิเศษต่างๆที่ทางสถาบันจัดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น เช่น กิจกรรมนอกสถานที่ การเที่ยวชมเมือง เล่นกีฬา งานเลี้ยงต้อนรับ ร้องเพลงคาราโอเกะ ดูหนัง ชอปปิ้ง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีความสนุก หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละเมือง การทำกิจกรรมร่วมกันของน้องๆ จะทำให้น้องเกิดความกระฉับกระเฉงที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ การอยู่ร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งน้องๆ จะได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองนั้นๆ

ทดสอบก่อนเรียน: การทดสอบภาษาก่อนเรียนจะช่วยให้นักเรียนทราบถึงระดับภาษาของนักเรียนเอง และทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดนักเรียนให้ถูกต้องตรงตามกลุ่มของระดับภาษาของนักเรียน  โดยจะทำการทดสอบในวันแรกของการเปิดเรียน

ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรนี้จะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้จบหลักสูตรการเรียนภาษา โดยจะแจ้งถึงจำนวนบทเรียนและระดับความรู้ทางภาษาของนักเรียน