ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

โฮมสเตย์

โฮมสเตย์ คือ การพักส่วนตัวกับครอบครัวท้องถิ่น และเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อนักเรียนเข้าห้องเรียนได้ นักเรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบการดำเนินชีวิต วิธีชีวิตของคนชาตินั้นๆ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมด้วย

เรามีครอบครัวให้เลือกหลายแบบทั้งที่มีเด็ก หรือไม่มีเด็ก ครอบครัวที่มีแต่พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว นักเรียนสามารถเลือกห้องพักแบบเดี่ยวหรือคู่ได้ การจัดจำนวนมื้ออาหารแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง

ที่พักแบบโฮมสเตย์อาจจะมีบางเมืองที่พักจะอยู่ไกลออกไปจากโรงรียน แต่นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนโดยใช้รถโดยสารประจำทางหรือรถไฟได้ ขึ้นอยู่กับระบบขนส่งของเมืองนั้นๆ