หลักสูตรเตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส

D.E.L.F. Exam
  • Reading comprehension
  • Written skills
  • Listening comprehension
  • Grammar and vocabulary
  • Oral communication skills

DELF Diplome d’etudes en Langue Francaise  การสอบนี้เป็นข้อสอบเดียวได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสให้ใช้ในการศึกษาต่อ และสอบเพื่อเข้าทำงาน ระบบการเรียนจะเป็นหน่วยๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนจบได้เป็นรายคนไม่ต้องรอจบพร้อมกันเป็นกลุ่ม ข้อสอบนี้จะวัดความสามารถของผู้สอบในทุกๆทักษะทางภาษาฝรั่งเศส

หลักสูตรเตรียมสอบของ Sprachcaffe Langauges PLUS สามารถช่วยให้นักเรียนมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรเตรียมสอบของเราได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล DELF 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบ อุปกรณ์การเรียนไม่ได้รวมอยู่ในราคาหลักสูตรนี้

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส:

สถาบันสป๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ D.E.L.F. Exam ในสถาบันต่อไปนี้:

เตรียมสอบ D.E.L.F. ที่ปารีส และนีซ 2019

วันเริ่มเรียน

ระยะเวลาเรียน

วันสอบ

04 กุมภาพันธ์ 2019

12 สัปดาห์

27 มีนาคม2019

25 มีนาคม 2019

12 สัปดาห์

15 พฤษภาคม 2019

22 เมษายน 2019

12 สัปดาห์

12 มิถุนายน 2019

26 สิงหาคม 2019

12 สัปดาห์

16 ตุลาคม 2019

23 กันยายน 2019

12 สัปดาห์

13 พฤศจิกายน 2019

21 ตุลาคม 2019

12 สัปดาห์

11 ธันวาคม 2019

หมายเหตุ: ผู้สอบจำเป็นต้องเช็คที่นั่งก่อนสอบเพราะอาจจะเต็มได้