Ogólne zasady i warunki dotyczące kursów językowych online

Poniżej znajdziesz ogólne zasady i warunki rezerwacji naszych kursów językowych online. Zapisując się na kurs potwierdzasz, że przeczytałeś/aś i zrozumiałeś/aś niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w kursach językowych online Sprachcaffe. Naszą politykę prywatności znajdziesz tutaj.

Warunki rezerwacji kursu online

kursu Zapisując się na kurs zobowiązujesz się do przestrzegania warunków rezerwacji. Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy Panu/i potwierdzenie zgłoszenia i fakturę. Pakiet powitalny z dodatkowymi informacjami zostanie wysłany po uregulowaniu płatności. Faktura musi być zapłacona w całości przed rozpoczęciem kursu.
Przelewem bankowym: Odpowiedni numer konta znajduje się na fakturze. Prosimy o przesłanie nam kopii potwierdzenia przelewu. Wszystkie opłaty bankowe są ponoszone przez Państwa. Kartą kredytową: Zostanie Państwu wysłany odpowiedni formularz. Będzie on musiał być wypełniony z podaniem imienia i nazwiska właściciela karty kredytowej, numerem karty, datą ważności i podpisem. Pobierana będzie dodatkowa opłata za płatność karta kredytową w wysokości 2%.
SPRACHCAFFE jest uprawnione do zmiany nauczyciela w trakcie kursu, jeżeli istnieje ważna przyczyna, w szczególności w przypadku jego choroby.Gdy szkoła nie jest w stanie stworzyć kursu grupowego z powodu niewystarczającej liczby uczniów na tym samym poziomie, zamiast tego zostaną utworzone mniej liczne klasy z mniejszą liczbą lekcji (przykładowo kurs standardowy = 12 lekcji w grupie = 6 lekcji indywidualnych). Minimalna liczba uczestników to 4. W rzadkich przypadkach, gdy jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z kursu, wszystkie opłaty za usługi SPRACHCAFFE zostaną zwrócone. Zmiany w świadczeniu poszczególnych usług są dopuszczalne, o ile nie wpływają negatywnie na ogólny kształt usługi.Reklamacje dotyczące uzgodnionych w umowie świadczeń należy zgłaszać od razu, aby można było niezwłocznie podjąć działania naprawcze. Jeśli uczestnik nie zgłosi wady i jeśli SPRACHCAFFE nie otrzyma możliwości jej usunięcia, wykluczony jest zwrot kosztów.
Po uzgodnieniu możliwe są przerwy w kursie z powodu choroby i/lub wakacji, ale nie ma zwrotów za opuszczone lekcje.Lekcje muszą być anulowane z 48-godzinnym wyprzedzeniem!
Uczestnik wchodzi do wirtualnej sali szkoleniowej w wyznaczonym terminie zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Określone są tam również wszelkie wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia kursu. W każdym przypadku uczestnik potrzebuje stabilnego dostępu do Internetu, przeglądarki lub telefonu komórkowego z systemem Android lub iOS. Konieczne może być zainstalowanie dodatkowej wtyczki lub aplikacji. Przed rozpoczęciem kursu językowego online uczestnik musi sprawdzić swój system komputerowy w narzędziu Cisco Test Meetings. Uczestnik musi upewnić się, że spełnione są wymagania techniczne. SPRACHCAFFE nie ponosi odpowiedzialności za aktualność wykładów i materiałów szkoleniowych.
Możesz zrezygnować w każdej chwili. We własnym interesie i aby uniknąć nieporozumień, zdecydowanie zalecamy, aby zadeklarować rezygnację na piśmie. Decydujący dla obliczenia kosztów rezygnacji jest moment otrzymania przez SPRACHCAFFE oświadczenia o rezygnacji:
  • do 15 dni przed rozpoczęciem kursu: opłata za anulacje to  50 % kosztów kursu do kwoty 500 EUR
  • do 3 dni przed rozpoczęciem kursu: opłata za anulacje to 90 % kosztów kursu do kwoty 1000 EUR
  • Po rozpoczęciu kursu: opłata za anulacje to 100% kosztów kursu
SPRACHCAFFE oczekuje od uczestnika poszanowania dobrych zwyczajów, tradycji i praw kraju, gdzie prowadzony jest kurs online. Jeżeli mimo ostrzeżenia uczestnik zakłóci przebieg kursu lub zachowa się w sposób rażąco sprzeczny z umową. Organizator zachowuje prawo do pełnej zapłaty za odwołany z winy uczestnika kursu. SPRACHCAFFE ma prawo do odwołania kursu  bez uprzedzenia. 
Strony zobowiązują się, że nie będą stosować nieuczciwej konkurencji np. zatrudniać pośrednio lub pośrednio, żadnych stałych lub niezależnych pracowników Sprachcaffe ani nie kopiować kursu. W przypadku naruszenia zakazu nieuczciwej konkurencji, strona naruszająca umowę jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości do 10.000 EUR.
Sporadycznie możliwe jest rejestrowane kursu w celu zapewnienia wysokiej jakości. Wyrażając zgodę na nasze ogólne warunki handlowe, akceptują Państwo, że SPRACHCAFFE ma prawo do korzystania z wszelkich zdjęć, nagrań wideo i dźwiękowych, które mogą być wykonane w ramach programu językowego. Materiały te mogą być przez nas wykorzystywane w celach promocyjnych bez ponoszenia kosztów lub konieczności uzyskania od Państwa odrębnej autoryzacji. Zawsze mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych, jak również zgodę na wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres info.polska@sprachcaffe.com.
Chociaż wszystkie informacje na stronie są dokładne w momencie publikacji, ich treść może podlegać aktualizacji. Błędy i zmiany są możliwe.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia ucznia bez zwrotu kosztów w przypadku niewłaściwego postępowania lub niezadowalającej frekwencji. Szkoła oczekuje, że uczniowie będą stosować się do ustalonych zasad. 
Miejscem jurysdykcji dla działań prawnych podejmowanych przeciwko SPRACHCAFFE jest Malta. W przeciwnym razie obowiązują przepisy ustawowe.