Pisanie eseji po Angielsku

Pisząc esej na zajęcia z języka angielskiego, zawsze powinieneś przyjąć ustrukturyzowane podejście i wykorzystać dobre umiejętności językowe, aby odpowiednio przedstawić swoje argumenty. Oprócz dobrej znajomości języka, istnieją również pewne ważne wymogi formalne dotyczące eseju w języku angielskim.

Omówimy je bardziej szczegółowo później. Najpierw jednak chcielibyśmy dać ci kilka pomocnych wskazówek i sztuczek, które pomogą pisać lepsze i bardziej przekonujące eseje w przyszłości.


Porady i wskazówki dotyczące twojego wypracowania po Angielsku

Podczas pisania wypracowania na lekcji angielskiego zawsze powinieneś stosować zorganizowane podejście i wykorzystywać dobre umiejętności językowe, aby przedstawić swoje argumenty w sposób skoncentrowany. Oprócz dobrych umiejętności językowych istnieją również pewne istotne wymagania formalne dotyczące udanego wypracowania po angielsku. Omówimy je bardziej szczegółowo później. Na początku jednak chcielibyśmy podać kilka pomocnych wskazówek i tricków, które pomogą ci pisać lepsze i bardziej przekonujące wypracowania po angielsku w przyszłości.

1. Miej klarowną tezę i strukturę.
2. Przeprowadź wystarczającą ilość badań i korzystaj z wiarygodnych źródeł.
3. Wykorzystaj przykłady i argumenty, aby poprzeć swoją tezę.
4. Unikaj plagiatu i poprawnie cytuj.
5. Sprawdź swoją strukturę, gramatykę i pisownię.

Podczas pisania swojego wypracowania w szkole lub na uczelni powinieneś upewnić się, że ogólna struktura twojego wypracowania, prezentacja argumentów, a przede wszystkim twoje umiejętności językowe mają znaczenie dla twojej oceny.

Poprawna struktura eseju

W wypracowaniu zajmujesz się zazwyczaj danym tematem szczegółowo i dokładnie go omawiasz. Pisząc wypracowanie po angielsku, istnieje pewna struktura, którą musisz przestrzegać. Poniżej pokażemy ci, jak wygląda ta struktura i podamy kilka wskazówek dotyczących pisania najważniejszych części twojego wypracowania po angielsku.

Wprowadzenie

Wprowadzenie przygotowuje główną część twojego wypracowania po angielsku. Wymyślasz znaczący tytuł dla swojego wypracowania po angielsku, opisujesz swoją tezę lub pytanie, podajesz kilka informacji wstępnych na temat tematu i przygotowujesz swoje argumenty, przedstawiając przegląd swoich najważniejszych argumentów.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów i zwrotów, które możesz wykorzystać, pisząc wprowadzenie do swojego wypracowania po angielsku.

Nagłówek

Tytuł powinien być znaczący, zwięzły i odzwierciedlać treść wypracowania.

 • A Critical Examination of [topic]
 • A Closer Look at [topic]
 • "The Pros and Cons of [topic]"
 • Examining [topic]
 • [topic]: An In-Depth Analysis.
 • The Impact of [topic] on [related aspect]

Wprowadzenie

Pierwszy akapit twojego wypracowania z języka angielskiego powinien zawierać krótkie wprowadzenie do tematu i wzbudzić zainteresowanie czytelnika. Oto kilka przykładów, które pomogą Ci rozpocząć pisanie eseju w języku angielskim:

 • In recent years, [topic] has become a hotly debated issue, with [brief overview of arguments].
 • The [topic] has been a subject of controversy for many decades, with [brief overview of different perspectives].
 • In this essay, we will explore the various facets of [topic], and assess its [impact/influence] on [related aspect].
 • As our society continues to evolve, it is becoming increasingly important to examine the impact of [topic] on [related aspect].

Pytania

Propozycja lub główne pytanie twojego wypracowania z języka angielskiego powinno stanowić jasne i zwięzłe określenie celu eseju. Skorzystaj z tych przykładów, aby lepiej zrozumieć, jak napisać tezy w języku angielskim:

 • The increasing globalization of the world economy has both advantages and disadvantages for developing countries.
 • The death penalty is an ineffective and unethical solution to reducing crime.
 • The use of social media has both positive and negative effects on personal relationships.
 • Climate change is a pressing issue that must be addressed by individuals and governments alike.

Przegląd argumentów i struktury

Na zakończenie wprowadzenia opisz strukturę głównej części swojego eseju i z grubsza przedstaw swoje argumenty. Oto kilka fraz w języku angielskim, które na pewno pomogą Ci w pisaniu eseju:

 • In this essay, I will argue that [thesis statement] by presenting [number of arguments] perspectives.
 • The following discussion will outline [number of arguments] main arguments in support of [thesis statement].
 • The following discussion will explore [number of arguments] key arguments that validate the thesis that [thesis statement].
 • To demonstrate the validity of [thesis statement], I will present [number of arguments] compelling arguments.

Główna część wypracowania

Główna część twojego eseju po angielsku zajmuje się omawianym tematem szczegółowo. Temat jest rozpatrywany ze wszystkich punktów widzenia. Główna część twojego eseju prowadzi wątek argumentacji i omawia w szczegółach główne argumenty twojej tezy wcześniej sformułowanej w wprowadzeniu.

W głównej części musisz omówić temat swojego eseju w jasny i zwięzły sposób. Aby Ci się to udało, podamy Ci kilka formułujących pomocy oraz słownictwo i zwroty, które możesz wykorzystać podczas pisania swojego eseju po angielsku.

Parafrazuj:

 • To begin with, [argument 1] is a strong point in favor of [thesis statement]. For example, [provide evidence].
 • Another aspect to consider is [argument 2]. It can be seen that [provide evidence].
 • In light of this evidence, it can be seen that [thesis statement] is well-founded. [Briefly restate main arguments and evidence].
 • Additionally, [argument 4] supports the notion that [thesis statement]. This can be demonstrated by [provide evidence].
 • The first argument I will present is [argument].
 • Another aspect to consider is [argument]."
 • One of the strongest arguments for [thesis statement] is [argument].
 • To strengthen my argument, I will present [evidence/example].

Słownictwo angielskie do zastosowania w esejach

 • Firstly
 • Secondly
 • To reiterate
 • To restate
 • To emphasize
 • To recapitulate
 • Nevertheless
 • In addition
 • Moreover
 • Furthermore
 • Also
 • In contrast
 • On the one hand
 • On the other hand

Najważniejsza część

W podsumowaniu swojego eseju w języku angielskim odniesiesz się do tezy swojego eseju, podsumujesz główne punkty dyskusji z głównej części, a następnie wyciągniesz wnioski. Na podstawie argumentów i wniosków wyciągniętych z nich, w części podsumowującej swojego eseju w języku angielskim formułujesz ostateczne myśli i sugestie na przyszłość. Ważne jest, aby nie dodawać nowych informacji ani nowych argumentów. Można to robić jedynie w ciele eseju.

Oto kilka przykładowych zwrotów, które pomogą Ci napisać swoje eseje w języku angielskim:

 • In conclusion...
 • To summarize...
 • Finally...
 • It can be inferred that...
 • In light of this evidence...
 • In essence...
 • Overall...
 • Therefore...
 • In summary...
 • In conclusion...

Przykładowy Angielski esej

The benefits of language travel (Zalety podróży językowych)

Despite the potential challenges, language trips offer a unique opportunity for language learners to improve their language skills and experience new cultures, making them a valuable investment in personal and academic development.

Language trips are trips taken specifically to improve one's language skills. These trips can be taken domestically or internationally and can range from a weekend to several weeks. One of the main benefits of language trips is the immersion experience. When surrounded by native speakers, learners are forced to practice and improve their language skills in real-life situations. This is a much more effective method of learning than simply studying a language in a classroom setting.

Another benefit of language trips is the cultural experience. Traveling to a new country allows learners to experience new customs, traditions, and lifestyles, and learn about the history and culture of the country. This not only enriches the language learning experience but also helps to broaden one's horizons and increase cultural awareness.

However, language trips can also have their drawbacks. For example, the cost of traveling and accommodation can be expensive, especially for longer trips. Additionally, language learners may also face a language barrier or culture shock, which can be challenging to overcome. The cost and potential challenges of language trips may seem daunting, but they offer valuable benefits in personal and academic growth.

The language skills and cultural knowledge gained can lead to new job opportunities and improve communication in professional settings. Scholarships and financial aid make language trips more accessible. Facing a language barrier or culture shock can also be an opportunity for personal growth and development. These benefits far outweigh the drawbacks and make language trips a worthwhile investment.

In conclusion, despite the potential challenges, language trips offer a unique opportunity for language learners to improve their language skills and experience new cultures, making them a valuable investment in personal and academic development. Whether you are a beginner or an advanced language learner, a language trip is an experience that should not be missed.


Ucz się Angielskiego ze Sprachcaffe