Najpopularniejsze Egzaminy & Certyfikaty z j. Angielskiego

Nauka języka angielskiego to przede wszystkim praktyczne kompetencje, umiejętności, które najlepiej weryfikuje życie, jednak czasem dla ustandaryzowania konieczne są egzaminy, których wynik, dyplom, certyfikat poświadczają dany poziom znajomości angielskiego. By łatwo było ocenić poziom kompetencji językowych powstał Europejski System Opisu Kształcenia Językowego CEFR obejmujący 6 poziomów zaawansowania. Egzaminy Cambridge English tak zwane państwowe uznawane są przez wszystkie instytucje na świecie i zaświadczają o określonym poziomie wiedzy takim samym dla wszystkich, bez względu an to w jakim kraju egzamin był zdawany. Prócz tych państwowych, międzynarodowych certyfikatów istnieje również wiele systemów oceniania kompetencji znajomości języka angielskiego, jednak nie są one obowiązujące wszystkie podmioty, w tym szkoły językowe. Różnią się one formą, treścią i jakością jak i wartością. Posiadając dyplom ukończenia kursu językowego nie możemy liczyć na jego uznanie wszędzie, chociaż w wielu miejscach może on być ważny i uznawany. Najczęstszym systemem oceniania stopnia znajomości angielskiego jest skala dzieląca kompetencje na symbole A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Poziomy zaawansowania językowego:

Poniżej dowiesz się o następujących egzaminach z języka angielskiego:

  • First Certificate in English (FCE)
  • Certificate in Advanced English (CAE)
  • Certificate Of Proficiency in English (CPE)
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
  • London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

Patronat i kontrolę jakości przeprowadzenia egzaminów realizuje British Council, która wytycza kierunek oczekiwań, wymagań stawianych zdającym egzaminy z angielskiego. Certyfikat można uzyskać otrzymując jedynie odpowiednio wysoka ilość punktów przeliczaną na procenty. Oczywiście egzamin można powtarzać do skutku, aczkolwiek należy mieć świadomość, iż ten sam poziom wiedzy nie oznacza tych samych testów, pytań sprawdzających za każdym podejściem do egzaminu. Dzięki posiadaniu dokumentu w postaci certyfikatu międzynarodowego można liczyć na uznanie kompetencji językowych przez pracodawcę, uczelnię czy urząd w każdym kraju. To spore ułatwienie, kiedy nie musimy wykazywać się praktyczną wiedzą a jedynie przedstawić certyfikat świadczący o naszych umiejętnościach w określonym stopniu. Bardzo często jednym z wymogów stawianych przez międzynarodowe firmy bądź uczelnie zagraniczne jest przedstawienie certyfikatu zastępującego praktyczny egzamin znajomości angielskiego.

Egzaminy językowe zdawać można zarówno w Wielkiej Brytanii jak również lokalnie w Polsce. Wiele szkół językowych egzaminy te przeprowadza dbając o ich formę i poziom równy tym rekomendowanym przez BC. Co do zasady egzaminy kompetencji językowych składają się z części dotyczącej rozumienia, jak i kompetencji konwersacji, wypowiedzi pisemnej i gramatyki. Do egzaminu państwowego można przystąpić w wyznaczonym czasie, zwykle egzaminy są realizowane co kilka miesięcy, w różnych placówkach, dzięki czemu w zasadzie w każdej chwili można znaleźć placówkę, w której jak raz odbywa się niebawem egzamin. Niestety egzaminy to również koszty, które także są określone jako standard.

Czym jest egzamin & certyfikat FCE (First certificate in English)

Egzamin FCE dostępny jest obecnie w 2 wersjach - papierowej oraz elektronicznej. Co ważne część ustna egzaminu oceniana jest przez uznanych egzaminatorów z odpowiednimi kwalifikacjami i akredytacją Cambridge, tymczasem część pisemna, testowa sprawdzana jest przez niezależnych egzaminatorów w samym Cambridge University. Między innymi z tego powodu wynik egzaminy znany jest dopiero po około 2 miesiącach od daty odbycia egzaminu. W przypadku zdania egzaminu otrzymuje się certyfikat University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). Egzamin FCE składa się z 5 bloków sprawdzających poszczególne kompetencje (reading, writing, use of English, listening, speaking).

1. Pierwsza część egzaminu trwa godzinę i składa się z 30 pytań, w tym pytania otwarte i zadania do uzupełnienia. Odpowiedzi oceniane są punktowo według skali 1-2. druga część egzaminu to blok pisemny trwający 80 minut. Pisanie sprawdzane jest dwojako. W pierwszej części należy napisać list lub e-mail na około 120-150słów.
2. W drugiej części tego bloku jest wskazanych 5 poleceń, z których wybrać należy jedno (artykuł, esej, list, raport, opowiadanie). Wypowiedź nie powinna być dłuższa jak 180 słów.
3. Kolejnym z bloków tematycznych egzaminu jest use of English, który trwa 45 minut. Blok ten złozony jest z czterech zadań 12 pytań Multiple Choice Cloze, 12 pytań Open Cloze oraz 10 tzw. word formation i 8 pytań word transformation. Na tym etapie również uzyskuje się punkty w systemie 0-1 oraz po 2 punkty w czwartej części word transformation.
4. Przedostatnim blokiem tematycznym jest słuchanie trwające 40 minut. To również cztery mniejsze części zadaniowe: 8 krótkich nagrań różnotematycznych oraz 5 monologów i 7 zadań wyboru. Łącznie z zakresu słuchania można uzyskać 30 punktów. Co istotne, każdy z tekstów audio jest odsłuchiwany dwukrotnie.
5. Ostatnim blokiem tematycznym jest mówienie. To zaledwie kwadrans, mimo to istotny element egzaminu. W pierwszej części tego bloku jest rozmowa z egzaminatorem, następnie egzaminowany otrzymuje temat wypowiedzi na jedną minutę, ma to być monolog stymulowany wskazówkami egzaminatora. W części trzeciej występuje konwersacja dwójki egzaminowanych zaś ostatnia część polega na dyskusji na temat części trzeciej poprzez odpowiedzi na pytania zadawane przez egzaminatorów.

Pewnym ograniczeniem i zarazem podpowiedzią dla osób zdających egzamin jest zakres tematyczny obejmujący styl życia, pracę, media, historię, relacje międzyludzkie oraz edukacje i tradycje narodowe, rozrywkę, podróże, jak również zdrowie, naukę, archeologię, architekturę i szeroko rozumiany temat ludzi oraz języka i społeczeństwa. Na egzaminie mogą zostać poruszone również tematy związane z biznesem, handlem, czy sztuką, biologią i psychologią jak i ekologią. Całość egzaminu na podstawie punktacji oceniana jest wedle skali ocen pozytywnych A, B i C oraz negatywnych D i E. By otrzymać ocenę A należy zdobyć od 80 do 100% punktów, natomiast na ocenę B konieczne jest zdobycie minimum 75%.

Certyfikat FCE przyznawany jest bezterminowo i równoważny ze znajomością języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. By egzamin zdać z oceną pozytywną należy uzyskać co najmniej 60% punktów. Zaleca się by na podchodzić do egzaminu FCE po odbyciu około 600 godzin nauki języka, wymagana jest bowiem płynna umiejętność posługiwania się podstawowymi zagadnieniami gramatycznymi i leksykalnymi oraz swobodna komunikacja w sytuacjach życia codziennego. Wskazane jest także bezproblemowe pisanie tekstów argumentujących, relacjonujących oraz selekcja zasłyszanych informacji. Dysponując wiedzą w tym zakresie można liczyć na pozytywny wynik egzaminu FCE. W 2010 roku wprowadzono obok tradycyjnej formy egzaminu również wersję komputerową. Zakresem tematycznym nie różni się ona niczym od tej papierowej. Wykonując test na ekranie monitora egzaminowani widzą postęp jak i czas pozostały na dany blok tematyczny. Przejrzysty układ pytań i łatwość udzielania odpowiedzi oraz monitoring testu sprawia, że egzamin nie sprawia trudności formalnych. Zaletą tej wersji jest szybszy wynik testu bo już po 14 dniach jest znana ocena, jak również częstotliwość organizacji egzaminu co około 2 miesiące.
Koszt egzaminu FCE to około 600zł, w niektórych centrach egzaminacyjnych możliwe są zniżki dla słuchaczy kursów przygotowujących do egzaminu
Więcej o FCE na www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/first/

Czym jest egzamin & certyfikat CAE (Certificate in Advanced English)

Kolejnym z egzaminów na wyższym stopniu zaawansowania jest Certificate in Advanced English (CAE), certyfikat na poziomie zaawansowanym. Wydawany podobnie jak FCE również przez University of Cambridge na podstawie testu badającego umiejętności czytania, stosowania i pisania w języku angielskim a także słuchania i rozumienia ze słuchu oraz konwersacji. Tym samym egzamin składa się z 4 części.


1. Część dotycząca stosowania języka oraz czytania obejmuje umiejętności rozumienia tekstów liczących około 3 tysięcy słów. W tej części badana jest także gramatyka i leksyka i trwa 90 minut.
2. Kolejnym blokiem kompetencji sprawdzanych na egzaminie jest pisanie. Zadaniem egzaminowanych jest utworzenie w języku angielskim wypracowania w postaci artykułu, recenzji czy listu do wyboru. Część ta trwa również 90 minut.
3. Następnym etapem egzaminu jest słuchanie. Blok ten trwa około 40 minut i złożony jest z 4 nagrań odtwarzanych dwukrotnie, z których należy zanotować szereg informacji i zrozumieć ich sens, co badają pytania otwarte i zamknięte, również testowe.
4. Podobnie jak przy egzaminie FCE również i w CAE część dotycząca mówienia polega na dialogu, odpowiedź na pytania egzaminatora i krótkiej wypowiedzi własnej, co trwa łącznie około kwadransa. Również w przypadku CAE ocena z części ustnej należy do egzaminatorów lokalnych nie zaś do centrali w Cambridge.

Z całości egzaminu można uzyskać aż 200 punktów, po 50 za każdą część. System ocen nie różni się niczym od oceniania wyników egzaminu FCA, wystarczy 60% punktów by egzamin zdać uzyskując ocenę C. w przeciwieństwie do FCE, egzamin CAE zdawać można wyłącznie w trzech terminach (wiosną, zimą lub w sesji letniej około maja). Swoja historią CAE sięga roku 1991. w polskich warunkach posiadanie certyfikatu CAE wystarcza do zostania nauczycielem języka angielskiego. Coraz częściej egzamin ten wymagany jest od kandydatów na stanowiska w międzynarodowych firmach handlowych czy produkcyjnych, wśród kadry managerskiej i nie tylko.
Koszt egzaminu CAE to ok. 590zł Więcej o CAE na www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/advanced/

Czym jest egzamin & certyfikat CPE (Certificate of Proficiency English)

Najwyższym względem zaawansowania egzaminem University of Cambridge jest Certificate of Proficiency in English (CPE), certyfikat CPE potwierdza znajomość języka na poziomie biegłym. Test sprawdzający składa się z 4 części obejmujących kompetencje czytania i rozumienia (90 minut) oraz pisania (90 minut) i słuchania (40 minut), a także mówienia na które przeznaczono około 16 minut. Wiadomości sprawdzane są w podobny sposób co w przypadku egzaminów FCE i CAE. Oceniane są odpowiedzi punktowo. Również oceny egzaminy są oparte o te same wartości co FCE i CAE, czyli 60% punktacji pozwala zdać egzamin na ocenę C (Pass). Egzaminy CPE organizowane są zaledwie dwa razy w roku na przełomie maja i czerwca oraz listopada i grudnia. Nie ma ograniczeń co do przystępowania do egzaminu poza jednym warunkiem, iż osoba zdającą nie może być ktoś, dla kogo angielski jest językiem ojczystym Koszt egzaminu CPE to ok. 610zł Więcej o CPE na www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/proficiency/

Kilka dodatkowych faktów o słynnym University of Cambridge:
• założony w 1209 roku (po University of Oksford nastarszy w Anglii)
• najlepszy uniwersytet w Europie i w 10 najlepszych na świecie
• Od 2010 rektorem jest brytyjski lekarz polskiego pochodzenia, Sir Leszek Borysiewicz
• Liczba pracowników: 6 000
• Liczba studentów: 19 000
Strona : www.cam.ac.uk

Czym jest egzamin & certyfikat TOEFL?

Poza egzaminami Cambridge funkcjonują również egzaminy TOEFL. Egzamin w Polsce dostępny jest wyłącznie w wersji TOEFL IBT. Składa się on z pytań testowych, zwykle wyboru i sprawdza przekrojowo znajomość języka. Nie jest on zależny od metody i formy nauki. Jego początki sięgają 1964 roku. Od 1998 roku możliwa jest również wersja elektroniczna egzaminu. Większość uczelni anglojęzycznych wymaga od obcokrajowców właśnie posiadania zdanego egzaminu TOEFL, podobnie wiele firm na świecie uznaje ten certyfikat. Dokument ten wymagany jest również od osób chcących podjąć prace w USA lub Kanadzie. Posiadanie tegoż egzaminu zwalnia z zaliczeń lektoratu na wyższych uczelniach.

Test of English as a Foreign Language w Polsce przeprowadza się w wersji internetowej w czterech podstawowych obszarach akademickich. W trakcie egzaminu sprawdzane jest czytanie (od 36 do 70 pytań na 60-100minut), rozumienie ze słuchu (34-51 pytań na 60-90 minut), mówienie (6 zadań na 20 minut) i pisanie (2 zadania na 50 minut). Każda część to 30 punktów, łącznie zdobyć można aż 120. Wyróżnikiem egzaminu jest część zadań badających zintegrowane umiejętności np. czytania i pisania łącznie. By podejść do egzaminu należy się zarejestrować internetowo i wnieść stosowną opłacę nieco ponad dwustu dolarów amerykańskich. Do egzaminu można podejść około 30-40 razy w roku, zwykle w weekendy, jednak nie częściej jak raz w tygodniu. W przeciwieństwie do certyfikatów Cambridge TOEFL jest ważny przez dwa lata. Forma testu jest bardzo akademicka, wolno robić notatki, a umiejętności sprawdzane maja charakter praktyczny pod kątem nauki na uczelni. W zadaniach z czytania i pisania widać to najlepiej, kiedy poddawane są rozumieniu teksty z podręczników akademickich. Koszt egzaminu TOEFL to ok $160. Więcej o TOEFL na www.ets.org/toefl

Czym jest egzamin & certyfikat LCCI?

Nieco innym,bardziej specjalistycznym bo ukierunkowanym na biznes i język przedsiębiorców jest egzamin zawodowy LCCI IQ. Sprawdza on praktyczne kompetencje językowe na niwie biznesowej. Jest egzaminem pisemnym i odbywa się na 4 różnych poziomach. Kompetencje rozumienia, pisania i czytania sprawdza się poprzez analizę dokumentów takich jak raporty, notatki biznesowe, wywiady czy listy, jak i artykuły z dziedziny biznesu. Koszt egzaminu LCCI to ok 450 zł. Więcej na www.lcci.org.uk

Setki podmiotów państwowych i prywatnych stosuje dla sprawdzenia komunikatywności w języku angielskim egzaminu IELTS. Uznawany przez uczelnie wyższe, korporacje i instytucje europejskie, światowe. Jest jednym z wymogów władz imigracyjnych Australii i Nowej Zelandii oraz Kanady w celach imigracyjnych. Uznawany jest także przez Wielką Brytanie w postępowaniu o obywatelstwo brytyjskie. Sprawdza czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie języka. Co ważne egzamin ten sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w pracy, na uczelni ale także w życiu codziennym. Dostępny jest w 2 wersjach academic i general training. Ocena z egzaminu jest punktowa od 1.0 do 9.0 (najlepsza). Ocena 3.0 odpowiada znajomości języka na poziomie A2, zaś 5-6.0 tożsame jest z FCE. Koszty egzaminu IELTS opiewają na sumę około 700zł.


Ucz się Angielskiego również z naszego poradnika

Nauka angielskiego może wydawać się wyzwaniem, ale z odpowiednimi narzędziami i metodami szybko zobaczysz postępy. Gramatyka angielska jest kluczowym elementem, który warto opanować na samym początku, ponieważ stanowi podstawę poprawnego komunikowania się w obym języku. Czasy angielskie jak np. Simple Past, mogą być na początku skomplikowane ale trzeba je przyswoić . Aby ułatwić sobie naukę, warto regularnie czytać artykuły po angielsku czy to zagraniczną prasę czy inny anglojęzyczne materiały - wszystko to poszerza słownictwo, ale również pomaga zrozumieć strukturę zdań i kontekst użycia różnych form gramatycznych.

Poradnik jak nauczyć się angielskiego poprowadzi przez różne etapy nauki, oferując praktyczne wskazówki i strategie. Czytanie artykułów po angielsku nie tylko rozwija umiejętności językowe, ale także daje wgląd w kulturę i aktualne wydarzenia w anglojęzycznym świecie. Nie zapominaj o praktyce - regularne mówienie i pisanie to klucz do płynności posługiwania się językiem obcym. Wybierając odpowiednie materiały do nauki, skup się na tych, które są interesujące i są adekwatne do twojego poziomu zaawansowania. Oglądaj filmy i seriale anglojęzyczne lub spędź wakacje na zagranicznym kursie angielskiego np. na Malcie, w Anglii czy w Kanadzie, Korzystanie z interaktywnych narzędzi, takich jak aplikacje czy platformy e-learningowe, może uczynić naukę łatwiejszą i bardziej efektywną. Pamiętaj, że konsekwencja i cierpliwość są najważniejsze w procesie nauki języka obcego. Dzięki regularnej praktyce i zaangażowaniu, opanowanie angielskiego staje się realnym celem szybciej niż sądzisz.