Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły: Tworzenie, użycie i słówka

Czas teraźniejszy ciągły (zwany również czasem Present Continuous a czasem Present Progresive) jest używany do mówienia o czynnościach, które dzieją się w danym momencie lub mają charakter tymczasowy. Jak budować z nim zdania i w jakich sytuacjach go użyć?

W przeciwieństwie do czasu teraźniejszego prostego, czas teraźniejszy ciągły jest tworzony przy użyciu formy "to be" i czasownika z ing, czyli składa się z dwóch części: formy czasownika to be w czasie teraźniejszym + imiesłowu czasu teraźniejszego. Czy ten czas ma wyjątki? Pamiętaj, że są też czasowniki zazwyczaj niewystępujące w formie ciągłej, w których częsciej używamy Present Simple np. know, understand, recognize, believe, realize, remember, forget. Pokażemy jak utworzyć czas Present Continous, kiedy go używać i podamy kilka przykładowych zdań i słów sygnalizujących, które pomogą szybko zrozumieć czas Present Continous.


Tworzenie czasu Present Continous

Aby utworzyć czas teraźniejszy ciągły, musisz odmienić czasownik "to be" w czasie teraźniejszym prostym (am, is, are) i utworzyć następujący po nim czasownik w formie ing (gerund). Gerund uzyskuje się poprzez zakończenie czasownika końcówką -ing.

Aby lepiej to zrozumieć, spójrz na poniższe przykładowe zdania w czasie teraźniejszym ciągłym. Poprzez samodzielne napisanie kilku zdań w czasie teraźniejszym, pogłębisz swoją wiedzę i staniesz się bardziej pewny w tworzeniu tego czasu.

Przykładowe zdania

Czasownik Przykład
To go I am going to the gym.
To walk You are walking to the park.
To eat Frank is eating his lunch.
To cook They are cooking dinner.
To read We are reading an exciting book.
To present Paul is presenting his project in the meeting.
To throw Laura is throwing the ball for her dog.
To clean I am cleaning my kitchen.
To write They are writing their exam.

Słowa charakterystyczne

Słowo sygnalizacyjne Przykład
Now I am studying English now.
At the moment He is playing video games at the moment.
Currently They are currently working on a new project.
Right now She is watching a movie right now.
Look!, Listen! Look! He is dancing in the street.
Next I am meeting my friend next week.
Soon She is soon graduating from university.
Tomorrow They are leaving for vacation tomorrow.
Tonight We are staying home tonight.

Użycie czasu Present Continous

W języku angielskim, jeśli chcesz wyrazić, że coś dzieje się właśnie teraz, musisz użyć czasu Present Continous. W ten sposób możesz wyrazić, że czynność, stan lub stan rzeczy w teraźniejszości jest tymczasowy, a nie trwały, że dzieje się tylko teraz.

Ponadto możesz użyć czasu teraźniejszego ciągłego, aby pokazać, że czynność lub stan jest planowany i będzie miał miejsce w najbliższej przyszłości. Najlepiej jest zapoznać się z poniższymi słowami sygnałowymi wraz z przykładowymi zdaniami, aby lepiej poczuć użycie czasu Present Continous.

Naucz się angielskiego ze Sprachcaffe

Obozy dla młodzieży

Poznaj młodzież z całego świata