100 czasowników nieregularnych, które musisz znać

Formę przeszłą czasowników dla czasu Past Simple oraz formę Past Participle (stosowana w czasach Present oraz Past Perfect) tworzymy zazwyczaj poprzez dodanie do bezokolicznika końcówki -(e)d. Jest jednak wiele wyjątków. Zapoznajcie się z setką najpopularniejszych czasowników nieregularnych w języku angielskim!
 
Oprócz listy słówek z czasownikami w I, II i III formie mamy dla Was także kilka pomysłów, jak skutecznie zakuwać, by nie zapominać. Mamy nadzieję, że poniższe tabelki oraz porady przydadzą się Wam w nauce języka i wykorzystacie je zarówno w szkole jak i w życiu codziennym. Znajomość trzech form czasowników jest nam potrzebna, by budować poprawne zdania w czasach Past Simple (II forma) oraz Present i Past Perfect (III forma), a także w tworzeniu strony biernej (Past Participle).

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

część I

Bezokolicznik

be - być
beat - bić
become - stawać się
begin - zaczynać
bend - zginać
bind - wiązać
bite - gryźć
bleed - krwawić
blow - wybuchać
break - łamać
bring - przynosić
build - budować
burn - palić się
burst - pękać
buy - kupować
catch - łapać
choose - wybierać
come - przychodzić
cost - kosztować
cut -  ciąć, kroić
dig - kopać
do - robić
draw - rysować
dream - marzyć
drink - pić
drive - prowadzić
eat - jeść
fall - spadać
feed - karmić
feel - czuć
fight - walczyć
find - znaleźć
fit - pasować
fly - latać
forbid - zabraniać
forget - zapominać
forgive - wybaczać
freeze - zamarzać
get - dostać
give - dać
go - iść
grow - rosnąć
hang - wisieć
have - mieć
hear - słyszeć
hide - chować
hit - uderzać
hold - trzymać
hurt - ranić
keep - trzymać
know - wiedzieć

Past tense

was/ were
beat
became
began
bent
bound
bit
bled
blew
broke
brought
built
burnt
burst
bought
caught
chose
came
cost
cut
dug
did
drew
dreamt
drank
drove
ate
fell
fed
felt
fought
found
fit/ fitted
flew
forbade
forgot
forgave
froze
got
gave
went
grew
hung/ hanged
had
heard
hid
hit
held
hurt
kept
knew

Past participle

been
beaten
becom
begun
bent
bound
bitten
bled
blown
broken
brought
built
burnt
burst
bought
caught
chosen
come
cost
cut
dug
done
drawn
dreamt
drunk
driven
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
fit/ fitted
flown
forbidden
forgotten
forgiven
frozen
got
given
gone
grown
hung/ hanged
had
heard
hidden
hit
held
hurt
kept
known

Jak zapamiętać czasowniki nieregularne?

W ramach przerwy zapraszamy do zapoznania się z naszymi wskazówkami, jak najlepiej zapamiętać czasowniki nieregularne w języku angielskim. Trzeba je dostosować do własnych preferencji. Jedni z nas są wzrokowcami, inni będą woleli nauczyć się tych słówek ze słuchu. Odkryjcie metodę najlepszą do siebie i bierzcie się do nauki, bo lista jest jeszcze dłuższa.

Czasowniki nieregularne

część II

Bezokolicznik

lay - kłaść
lead - prowadzić
learn - uczyć się
leave - opuszczać
lend - pożyczać
lie - leżeć
lose - tracić
make - tworzyć
mean - znaczyć
meet - spotykać
pay - płacić
put - kłaść
read - czytać
ride - jeździć (na)
ring - dzwonić
rise - rosnąć
run - biec
say - mówić
see - widzieć
seek - szukać
sell - sprzedawać
send - wysyłać
set - ustawiać
shine - błyszczeć
shoot - strzelać
show - pokazywać
shrink - kurczyć się
sing - śpiewać
sink - tonąć
sit - siedzieć
sleep - spać
speak - mówić
spend - wydawać, spędzać
spread - rozprzestrzeniać się
spring - skakać
stand - stać
swim - pływać
take - wziąć
teach - uczyć
tell - powiedzieć
think - myśleć
throw - rzucać
wake - budzić
wear - nosić
win - wygrywać
write - pisać

Past tense

laid
led
learnt
left
lent
lay
lost
made
meant
met
paid
put
read
rode
rang
rose
ran
said
saw
sought
sold
sent
set
shone
shot
showed
shrank
sang
sank
sat
slept
spoke
spent
spread
sprang
stood
swam
took
taught
told
thought
threw
woke
wore
won
wrote

Past participle

laid
led
learnt
left
lent
lain
lost
made
meant
met
paid
put
read
ridden
rung
risen
run
said
seen
sought
sold
sent
set
shone
shot
shown
shrunk
sung
sunk
sat
slept
spoken
spent
spread
sprung
stood
swum
taken
taught
told
thought
thrown
woken
worn
won
written

Warto przyłożyć się do nauki czasowników nieregularnych. Raz zapamiętane będą nam służyć przez całe życie, ponieważ używa się ich w naprawdę wielu sytuacjach. Jest ich jeszcze więcej, ale zaprezentowane tutaj występują w codziennym języku najczęściej. Powodzenia na sprawdzianie!